มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนงานเกษตร ม.1-ม.3

หนังสือเรียนงานเกษตร ม.1-ม.3

หนังสือเรียนงานเกษตร ม.1-ม.3

รหัสหนังสือ : 2405107120

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :บุษยา บุญนิยม

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เน้นงานเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1������������� รู้ก่อน

1. ความหมายและความสำคัญของการเกษตร

-��������� ความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม

-��������� ความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

2. การจำแนกประเภทของพืชทางการเกษตร

3. การวางแผนการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์

-��������� การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

5. เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร

-��������� ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร

6. การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว

-��������� การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช

-��������� การเก็บเกี่ยว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������� ทำได้

1. การวางแผนปลูกพืชเพื่อจำหน่าย

-��������� การขยายพันธุ์พืชจากเมล็ด

-��������� การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่างๆของพืช

2. การเลี้ยงสัตว์

-��������� สัตว์บก

-��������� สัตว์น้ำ

-��������� กระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน

3. สวยสดลดโลกร้อน

-��������� ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดสวนในภาชนะ

-��������� หลักการจัดสวนในภาชนะ

-��������� รูปแบบของการจัดสวนในภาชนะ

-��������� วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวนในภาชนะ

-��������� ภาชนะที่ใช้ในการจัดสวนในภาชนะ

-��������� พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนในภาชนะ

-��������� การจัดสวนถาด

-��������� การจัดสวนแก้ว

-��������� การจัดสวนในขวดแก้ว

-��������� การดูแลรักษาสวนในภาชนะ

4. การแปรรูปและการถนอมอาหาร

-��������� หลักการถนอมอาหาร

-��������� วิธีการถนอมอาหาร

-��������� ตัวอย่างการถนอมอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3������������� ขายเป็น

1. การจัดจำหน่ายผลผลิต

-��������� วิธีการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

2. วิธีการกำหนดราคาจำหน่าย

-��������� ปัจจัยในการกำหนดราคาขาย

-��������� วิธีคำนวณราคาขาย

3. การบันทึก

-��������� การบันทึกการปฏิบัติงาน

-��������� การบันทึกรายรับ-รายจ่าย

4. โครงงานอาชีพ

-��������� ความสำคัญของโครงงานอาชีพ

-��������� การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจทำโครงงานอาชีพ

-��������� รูปแบบของการทำโครงงาน

-��������� ตัวอย่างการทำโครงงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อยู่อย่างพอเพียง

1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

-��������� เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

2. แนวทางในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-��������� ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่าง

3. การเกษตรแบบผสมผสาน

-��������� รูปแบบของระบบเกษตรผสมผสาน

-��������� ปัจจัยและความสำเร็จของระบบเกษตรผสมผสาน

- � � � � �ข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของระบบเก