มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนงานธุรกิจ ม.1-ม.3

หนังสือเรียนงานธุรกิจ ม.1-ม.3

หนังสือเรียนงานธุรกิจ ม.1-ม.3

รหัสหนังสือ : 2405109120

จำนวน : 112 หน้า

ผู้แต่ง :มาลี ดวงตาประเสริฐ

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เน้นงานธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1������������ ชีวิตประจำวันกับงานธุรกิจ

1. ทำงานดีอย่างมีทักษะ

-��������� ทักษะกระบวนการทำงาน

-��������� กระบวนการทำงานกลุ่ม

-��������� การพัฒนางานเพื่อการดำรงชีวิต

2. ธุรกิจและองค์กรธุรกิจ

-��������� วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ

-��������� ประโยชน์ของการประกอบธุรกิจ

-��������� คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ

-��������� หน้าที่ของการประกอบธุรกิจ

-��������� ลักษณะของการประกอบธุรกิจ

-��������� รูปแบบขององค์กรธุรกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������ เตรียมรู้สู่อาชีพ

1. ความรู้เรื่องอาชีพ

-��������� ความสำคัญและความจำเป็นของอาชีพ

-��������� ประเภทของอาชีพ

2. แนวทางการเลือกอาชีพ

-��������� การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ

-��������� การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

-��������� กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ

-��������� เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

-��������� แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ

-��������� เศรษฐกิจพอเพียงกับการอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วางแผนดีมีกำไร

1. การวางแผนการใช้จ่าย

-��������� ประเภทและแหล่งที่มาของรายได้

-��������� ความจำเป็นในการจัดการการเงิน

-��������� วัตถุประสงค์ของการจัดการการเงิน

-��������� การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนทางการเงิน

-��������� การจัดทำประมาณการการใช้จ่าย

-��������� การทำระเบียนการเงิน

2. การออมทรัพย์

-��������� แนวปฏิบัติในการสร้างเงินออม

-��������� ข้อจำกัดในการสร้างเงินออม

-��������� ประโยชน์ของการออมทรัพย์

-��������� รูปแบบของการออมทรัพย์

-��������� สถาบันออมทรัพย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค

1. ผู้ผลิตหมดสิทธิ์ได้เปรียบ

-��������� ความรู้เกี่ยวกับการซื้อ

-��������� การรักษาและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

-��������� การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ

2. รู้ทันการขายตรง

-��������� ประเภทของระบบการขายตรง

-��������� ธุรกิจการตลาดแบบขายตรง

-��������� พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สื่อสารน่ารู้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร

-��������� ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

-��������� กระบวนการสื่อสาร

-��������� ประเภทและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

-��������� ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร

-��������� ประโยชน์ของการสื่อสาร

-��������� ภาษาและลักษณะของการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดี

-��������� วิธีการสื่อสาร

2. การใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

-��������� การใช้บริการที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต

-��������� การใช้บริการห้องสมุด

-��������� การใช้บริการไปรษณีย์และโทรมนาคม

-��������� การใช้บริการธนาคาร

-��������� การใช้บริการโรงพยาบาล