มัธยมศึกษาปีที่ 2

New สรุปเข้มภาษาไทย ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

New สรุปเข้มภาษาไทย ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

New สรุปเข้มภาษาไทย ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1421107110

จำนวน : 248 หน้า

ผู้แต่ง :วรวรรณ ศรีสงคราม

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 95 บาท

:: รายละเอียด

- เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

- สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด

- เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1

วรรณคดีวิจักษ์

-       ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย

วิวิธภาษา

-       พูดดีมีเสนห์

-       ออมไว้ใส่ถุงแดง

หลักและการใช้ภาษา

-       ความรู้เกี่ยวกับการพูด มารยาทในการพูด และการพูดในโอกาสต่างๆ

-       การย่อความ

หน่วยการเรียนรู้ 2

วรรณคดีวิจักษ์

-       โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

        เรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

        เรื่อง พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

วิวิธภาษา

-       เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข

-       ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง

หลักและการใช้ภาษา

-       การโน้มน้าวใจ

-       คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน

หน่วยการเรียนรู้ 3

วรรณคดีวิจักษ์

-       บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

วิวิธภาษา

-       บันทึกท่องโลก

หลักและการใช้ภาษา

-       กลอน

-       การเขียนบันทึก

-       โวหารในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ 4

วรรณคดีวิจักษ์

-       ศิลาจารึก หลักที่ 1

วิวิธภาษา

-       เย็นศิระเพราะพระบริบาล

-       พรที่สัมฤทธิ์

หลักและการใช้ภาษา

-       คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต

-       ระดับของภาษา

-       การสมาสและการสนธิ

หน่วยการเรียนรู้ 5

วรรณคดีวิจักษ์

-       บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

 

วิวิธภาษา

-       รื่นเริงเพลิงรำวง

-       พอใจให้สุข

หลักและการใช้ภาษา

-       กลอนบทละคร

-       คำกริยา กริยาวลี และ คำวิเศษณ์

หน่วยการเรียนรู้ 6

วรรณคดีวิจักษ์

-       กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

วิวิธภาษา

-       ถกประเด็นทำเป็นรายงาน

-       ความรับผิดชอบ

หลักและการใช้ภาษา

-       ความรู้เกี่ยวกับประชุม

-       การเขียนเรียงความ

หน่วยการเรียนรู้ 7

วรรณคดีวิจักษ์

-       โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์

        โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

        โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ

วิวิธภาษา

-       โชคดีที่มีภาษาไทย

หลักและการใช้ภาษา

-       คำราชาศัพท์

หน่วยการเรียนรู้ 8

วรรณคดีวิจักษ์

-       กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

วิวิธภาษา

-       วันที่ผมตื่นสาย

-       เด็กชายเจ้าปัญญา

มหากบิลวานร

หลักและการใช้ภาษา

-       กลอนดอกสร้อย

-       ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น