ประถมศึกษา 2

ขยันก่อนสอบอังกฤษ ป.2

ขยันก่อนสอบอังกฤษ ป.2

ขยันก่อนสอบอังกฤษ ป.2

รหัสหนังสือ : 1321205100

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :รตินธร วาดเขียน

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 30 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

  • จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  • เพื่อฝึกทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
  • เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และปลายภาค

:: สารบัญ

Unit 1   Alphabets 

-       Sociocultural Functions

        Greeting (การทักทาย)

        Introducing Omeself(การแนะนำตนเอง)

        Leave Talking (การกล่าวลา)

        Apologizing (การกล่าวคำขอโทษ)

-       Exercises for Fun

 

Unit 2   Nouns 

-       Singular (เอกพจน์)

        การถามคำถามด้วย What ในประโยค Singular (เอกพจน์)

        การตอบคำถามด้วย Yes/No

-       Plural (พหูพจน์)

-       การถามคำถามด้วย What ในประโยค Plural (พหูพจน์)

-       Exercises for Fun

 

Unit 3   Pronouns

-       Verb to be ที่ใช้กับสรรพนาม

-       Exercises for Fun

Unit 4   Verbs 

-       Exercises for Fun

 

Unit 5   Adjectives /Prepositions

-       Adjectives (คำคุณศัพท์)

        หน้าที่ของ Adjectives (คำคุณศัพท์)

        ชนิดของ Adjectives (คำคุณศัพท์)

-       Exercises for Fun

-       Prepositions (คำบุพบท)

-       Exercises for Fun

 

Unit 6   Command, Request and Imperative Sentences/Vocabulary

-       Command and Request Sentences (ประโยคคำสั่งและขอร้อง)

-       Imperative Sentences

-       Exercises for Fun

-       Vocabulary (คำศัพท์)

        Vehicles (ยานพาหนะ)

        Places (สถานที่)

-       Exercises for Fun

Unit 7   Day and Month 

-       Days (วัน)

-       Months (เดือน)

-       Exercises for Fun

Unit 8   Numbers/Time

-       Numbers (ตัวเลข)

-       Time (เวลา)

        การบอกเวลาแบบ American

-       Exercises for Fun

Unit 9   Punctuations

-       Full Stop หรือ Period (.)

-       Question Mark (?)

-       Comma (,)

-       Exercises for Fun

 

Unit 10 Statement, Negative and Interrogative Sentences

-       Statement Sentences (ประโยคบอกเล่า)

-       Negative Sentences (ประโยคปฏิเสธ)

-       Interrogative Sentences (ประโยคคำถาม)

-       Exercises for Fun

Unit 11 Let’s Read

-        Exercises for Fun