มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนงานช่าง ม.1-3

หนังสือเรียนงานช่าง ม.1-3

หนังสือเรียนงานช่าง ม.1-3

รหัสหนังสือ : 2405106120

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :สันทัด สุทธิพงษ์,มงคล นันยา

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เน้นงานช่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานช่างในบ้าน
1. �งานช่างกับการดำรงชีวิต

 • ความหมายและความสำคัญของงานช่าง
 • ประเภทของงานช่าง
 • หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทำงานงานช่าง
 • หลักการจัดการงานช่าง
 • การประเมินผลการทำงานงานช่าง

2. วัสดุ และ อุปกรณ์งานช่าง

 • ความหมายและความสำคัญของวัสดุและอุปกรณ์งานช่าง
 • ประเภทวัสดุและอุปกรณ์งานช่าง
 • หลักการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง

3. เครื่องมืองานช่าง

 • ความหมายและความสำคัญของเครื่องมืองานช่าง
 • ประเภทของเครื่องมืองานช่าง วิธีการใช้ การจัดเก็บและบำรุงรักษา
 • กฎและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง

4. การอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น

 • ความหมายและความสำคัญของการอ่านแบบ
 • การอ่านแบบภาพสามมิติ

5. หลักการซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้านอย่างปลอดภัย

 • ความหมายและความสำคัญของการซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน
 • ประเภทของการซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน

6. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการทำงานงานช่าง

 • ความหมายและความสำคัญของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
 • ประเภทของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
 • การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งความรู้
 • การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดแนวทางแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ����������� การออกแบบและเทคโนโลยี

1. การออกแบบ

 • ความหมายและความสำคัญของการออกแบบ
 • หลักการออกแบบ

2. กระบวนการเทคโนโลยี

3. เทคโนโลยี

 • ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี
 • ระดับของเทคโนโลยี
 • หลักการเลือกใช้เทคโนโลยี

4. เทคโนโลยีสะอาด

5. การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน

 • �ประเภทของพลังงานหมุนเวียน

6. ความคิดสร้างสรรค์

 • ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3������������ การอาชีพงานช่าง

1. การสร้างอาชีพ

 • ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
 • ลักษณะของงานอาชีพ

2. แนวทางการ้ลือกอาชีพงานช่าง

 • องค์ประกอบในการเลือกอาชีพงานช่าง

3. การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

4. ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพงานช่าง

5. การหางาน

6. แนวทางการประเมินทางเลือกอาชีพ

7. โครงงานอาชีพงานช่าง

 • ประเภทของโครงงาน
 • ตัวอย่างโครงงานอาชีพงานช่าง