มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนอวกาศ ม.4-6

หนังสือเรียนอวกาศ ม.4-6

หนังสือเรียนอวกาศ ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2512530100

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :มาลี สุทธิโอภาสและคณะ

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ละเอียดและเข้มข้นด้วยเนื้อหาของสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สอดคล้องกับหนังสือเรียนเพิ่มเติมของ สสวท. มีการกำหนดโครงสร้างรายวิชาที่ชัดเจน ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมและแบบทดสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจ ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้น เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสู่การสอบ PAT2

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1������������� การบอกตำแหน่งบนทรงกลมฟ้า

 1. ทรงกลมฟ้าและโลก
 2. ระบบพิกัดบอกตำแหน่ง
 3. การกำหนดเวลาบนโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������� การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์

 1. แบบจำลองของระบบสุริยะ
 2. การเคลื่อนที่ปรากฏบนดาวเคราะห์
 3. ระยะเชิงมุมและคาบการโคจรของดาวเคราะห์
 4. กฎเคพเลอร์
 5. แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3������������� ดาวฤกษ์

 1. แหล่งกำเนิดพลังงานของดาวฤกษ์
 2. สมบัติของดาวฤกษ์
 3. สี ดัชนีสี อุณห๓มิและสเปกตรัมของดาวฤกษ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4������������� ระบบดาวฤกษ์

 1. ระบบดาวคู่
 2. ประเภทของระบบดาวคู่
 3. กระจุกดาว
 4. กาแล็กซี
 5. กระจุกกาแล็กซี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5������������� เอกภพวิทยา

 1. เอกภพวิทยาคืออะไร
 2. เอกภพกำลังขยายตัวอยู่ในปัจจุบัน
 3. โครงสร้างของปริภูมิเวลาในเอกภพที่เป็นไปได้ตามทฤษฎีบิกแบง
 4. ผลการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่แสดงถึงโครงสร้างของเอกภพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6������������� เทคโนโลยีอวกาศ

 1. ปัญหาในการสังเกตอวกาศ
 2. กล้องโทรทรรศน์
 3. การขนส่งและการโคจรของดาวเทียว
 4. สถานีอวกาศและยานอวกาศ