มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนงานเกษตร ม.4-6

หนังสือเรียนงานเกษตร ม.4-6

หนังสือเรียนงานเกษตร ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2505101120

จำนวน : 104 หน้า

ผู้แต่ง :กรกฎ กลิ่นอุบล

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เน้นงานเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1������������� งานเกษตรก้าวหน้า

1. การเกษตรกับวิถีชีวิตของคนไทย

 • ความหมายของการเกษตร
 • เกษตรกับชีวิตประจำวัน
 • อาชีพเกษตรกรรม
 • การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • ภูมิปัญญาไทย

2. การเกษตรกับการพัฒนาประเทศ

 • ความสำคัญของการเกษตร
 • พืชเศรษฐกิจ
 • สัตว์เศรษฐกิจ

3. เทคโนโลยีทางการเกษตร

 • ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของเทคโนโลยีทางการเกษตร
 • เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์

4. การผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

 • ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
 • พืชดัดแปลงพันธุกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������� รู้ลักษณ์ รู้จัก

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตพืช

 • ความหมายของการผลิตพืช
 • ความสำคัญของการผลิตพืช
 • การจำแนกประเภทของการผลิตพืชในประเทศไทย
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเขริญเติบโตของพืช

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์

 • วัตถุประสงค์ ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์
 • ประเภทของสัตว์เลี้ยงที่สำคัญในประเทศไทย
 • ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการเล้ยงสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3������������� สร้างสรรค์งานเกษตร

1. การเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ความหมายของการเกษตรแบบยั่งยืน
 • รูปแบบของการเกษตรแบบยั่งยืน

2. การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแนวทางอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • การนำวัสดุเหลือใช้จากพืชและสัตว์มาประยุกต์ใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4������������� เปิดประตูสู่อาชีพ

1. ตลาดสินค้าเกษตร

 • ความหมาย ความสำคัญ และหน้าที่ของการตลาด
 • ประเภทของตลาด
 • การตลาดสินคาทางการเกษตร
 • แหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

2. แนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร

 • ความหมายและประเภทของอาชีพ
 • การประกอบอาชีพทางการเกษตร
 • การส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐ