มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนงานบ้าน ม.4-6

หนังสือเรียนงานบ้าน ม.4-6

หนังสือเรียนงานบ้าน ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2505104120

จำนวน : 104 หน้า

ผู้แต่ง :ลักขณา ด้วงปรึกษา,วรรณงาม อนันตชินะ

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เน้นงานบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1������������� ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว

1. บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

 • บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว
 • บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ โรงเรียน
 • บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

 • กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมั้น
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรส
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหย่าหรือการสิ้นสุดแห่งการสมรส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������� เครื่องใช้ในบ้าน

1. ประเภทของเครื่องใช้ภายในบ้าน

2. การเลือกซื้อเครื่องใช้ภายในบ้าน

 • การเลือกซื้อเครื่องเรือน เครื่องใช้
 • การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การเลือกซื้อภาชนะประกอบและใส่อาหาร
 • การเลือกซื้อยารักษาโรคและสารเคมี

3. การใช้และดูแลรักษาเครื่องใช้ภายในบ้าน

 • การใช้และดูแลรักษาเครื่องเรือน เครื่องใช้
 • การใช้และดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การใช้และดูแลรักษาภาชนะประกอบและใส่อาหาร
 • การใช้และดูแลรักษายาและสารเคมี
 • การใช้และดูแลรักษาสารเคมีกำจัดยุงและแมลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3������������� เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

1. หลักการแต่งกาย

 • เส้นใยผ้าและเนื้อผ้า
 • บุคลิกภาพกับการแต่งกาย
 • การเลือกเครื่องแต่งกาย
 • การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

2. การแต่งกายชุดประจำชาติประเทศในอาเซียน

3. การตัดเย็บของใช้ในบ้าน

 • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
 • การใช้จักรเย็บผ้า
 • การตัดเย็บของใช้ที่ทำด้วยผ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4������������� อาหารและโภชนาการ

1. ความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการ

2. สารอาหาร

 • โปรตีน
 • คาร์โบไฮเดรต
 • ไขมัน
 • วิตามิน
 • แร่ธาตุ
 • น้ำ

3. การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร

 • ประโยชน์ของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
 • การเสื่อมเสียของอาหาร
 • หลักในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
 • วิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5������������� งานบ้านสู่อาชีพ

1. แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • ความหมายและความสำคัญของอาชีพ
 • ลักษณะของอาชีพ
 • การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
 • ข้อแนะนำในการเลือกอาชีพ
 • คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จ
 • การสมัครงาน

2. อาชีพกับงานบ้าน