มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนงานประดิษฐ์ ม.1-3

หนังสือเรียนงานประดิษฐ์ ม.1-3

หนังสือเรียนงานประดิษฐ์ ม.1-3

รหัสหนังสือ : 2405108120

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :ภาวศุทธิ ด้วงหอม

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เน้นงานประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ����������� ความรู้พื้นฐานสำหรับงานประดิษฐ์

1. ความหมายของงานประดิษฐ์

2. ความเป็นมาของงานประดิษฐ์

 • ยุคก่อนคริสต์ศักราชถึงต้น ค.ศ.500
 • ยุคกลางค.ศ.500-ค.ศ.1350
 • ยุคปัจจุบัน ค.ศ.1350 -ปัจจุบัน

3. ความสำคัญของงานประดิษฐ์

4. ประโยชน์ของงานประดิษฐ์

5. คุณสมบัติของนักประดิษฐ์

6. ลักษณะของงานประดิษฐ์

7. ประเภทของงานประดิษฐ์

8. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������ งานประดิษฐ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. ความสำคัญของงานประดิษฐ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • แหล่งที่มาของเศษวัสดุ
 • ประโยชน์ที่ได้จากงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
 • ตัวอย่างการประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษวัสดุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ����������� งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น

1. ความสำคัญของงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น

2. จุดมุ่งหมายในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น

3. วัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์

 • ตัวอย่างวัสดุธรรมชาติ
 • ตัวอย่างการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4������������ งานประดิษฐ์กับเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย

1. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์จากใบตอง

2. การห่ออาหารและขนมแบบต่างๆ

 • การห่อสวม
 • การห่อทรงเตี้ย
 • การห่อทรงสูง
 • การห่อข้าวต้มน้ำวุ้น

3. การเย็บกระทงใส่อาหารและขนมแบบต่างๆ

 • กระทงมุมเดียว
 • กระทงมุมเดียวดุนก้น
 • กระทงสองมุม
 • กระทงสองมุมดุนก้น
 • กระทงสองมุมท้องแบน
 • กระทงสามมุม
 • กระทงสี่มุม
 • กระทงสี่มุมปากหยัก
 • กระทงใบเตย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5������������ การแก้ปัญหาในงานประดิษฐ์

1. หลักการแก้ปัญหาในงานประดิษฐ์

2. การแก้ปัญหาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6������������ การออกแบบงานประดิษฐ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

1. หลักการออกแบบ

2. ความคิดสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7������������ งานประดิษฐ์สู่อาชีพ

1. แนวทางการเลือกอาชีพ

 • ข้อแนะนำในการประกอบอาชีพ

2. เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

 • การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต

3. ความสำคัญของการสร้างอาชีพ

 • การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น
 • การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

4. การจัดประสบการณ์อาชีพ

5. การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

 • การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพอิสระ
 • การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพรับจ้าง
 • การหางาน
 • คุณสมบัติที่จำเป็นของผู้ประกอบอาชีพ

6. ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

7. แนวทางเข้าสู่อาชีพ