มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนงานธุรกิจ ม.4-6

หนังสือเรียนงานธุรกิจ ม.4-6

หนังสือเรียนงานธุรกิจ ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2505105120

จำนวน : 72 หน้า

ผู้แต่ง :มาลี ดวงตาประเสริฐ

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เน้นงานธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1������������� ชีวิตประจำวันกับงานแสนสุข

1. ความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน

 • งานอาชีพ
 • งานบ้าน

2. ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การทำงานร่วมกัน
 • หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������� ทักษะดีมีอนาคต

1. ทักษะการจัดการ

 • การจัดการงานอาชีพ
 • การจัดการงานประจำวัน
 • การจัดการเกี่ยวกับอาชีพ
 • การดำเนินการทางธุรกิจ
 • ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน

 • ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
 • ทักษะการแสวงหาความรู้
 • คุณลักษณะที่ดีในการทำงาน
 • การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3������������� เลือกอาชีพดีมีความมั่นคง

1. แนวทางเข้าสู่อาชีพ

2. การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ

 • หลักการเลือกและใช้เทคโนโลยี
 • เหตุผลในการเลือกและใช้เทคโนโลยี

3. ประสบการณ์ในอาชีพ

 • การจำลองอาชีพ
 • กิจกรรมอาชีพ

4. คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ