มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนงานประดิษฐ์ ม.4-6

หนังสือเรียนงานประดิษฐ์ ม.4-6

หนังสือเรียนงานประดิษฐ์ ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2505103120

จำนวน : 116 หน้า

ผู้แต่ง :ภาวศุทธิ ด้วงหอม

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เน้นงานประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานประดิษฐ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ความสำคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 2. การเลือกผักและผลไม้ที่ใช้ในการแกะสลัก การเลือกผัก การเลือกผลไม้ 3. การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลัก มีดแกะสลัก มีดปอกหรือมีดบาง เครื่องใช้ในการตกแต่งผักและผลไม้แบบต่างๆ 4. วิธีการแกะสลักผักและผลไม้ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. ตัวอย่างการแกะสลักผักและผลไม้ ดอกไม้ ผีเสื้อ นกเพนกวิน ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง ดอกไข่ดาว ดอกกุหลาบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานประดิษฐ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ความสำคัญของงานประดิษฐ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขวดไวน์ไส้กระดาษ ดอกกุหลาบจากผ้าใยบัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานประดิษฐ์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย 1. งานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย 2. ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย งานดอกไม้สด งานใบตอง งานแกะสลัก งานเครื่องปั้นดินเผา งานจักสาน 3. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การพับกลีบใบตอง กระทงลอย กระทงดอกไม้ บายศรีปากชาม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีออกแบบงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ 1. การออกแบบ ความหมายของการออกแบบ ความสำคัญของของการออกแบบ ประโยชน์ของการออกแบบ หลักการออกแบบพื้นฐาน คุณสมบัติของนักออกแบบที่ดี 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์กับการดำรงชีวิต หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดำรงชีวิต 3. การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี เทคโนโลยีกับการออกแบบ กระบวนการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสะอาด การเลือกใช้เทคโนโลยี การประเมินผลเทคโนโลยี 4. ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ 5. การใช้กระบวนการเทคโนโลยีออกแบบงานประดิษฐ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บรรจุภัณฑ์สำหรับงานประดิษฐ์ 1. ความสำคัญ ประเภท และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ ความสำคัญ ของบรรจุภัณฑ์ ประเภท และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ 2. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับงานประดิษฐ์ ตัวอย่างการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับงานประดิษฐ์ 3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับงานประดิษฐ์โดยใช้เทคโนโลยี วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับงานประดิษฐ์ ข้อควรพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับงานประดิษฐ์