มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนงานช่าง ม.4-6

หนังสือเรียนงานช่าง ม.4-6

หนังสือเรียนงานช่าง ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2505102120

จำนวน : 124 หน้า

ผู้แต่ง :สันทัด สุทธิพงษ์,มงคล นันยา

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ที่เน้นงานช่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1������������� งานช่างในบ้าน

1. งานช่างกับการดำรงชีวิต

-���������� ความหมายและความสำคัญของงานช่าง

-���������� ลักษณะของงานช่าง

-���������� กระบวนการทำงานช่าง

-���������� ทักษะกระบวนการทำงาน

-���������� ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

-���������� ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

-���������� ทักษะการแสวงหาความรู้

-���������� ทักษะการจัดการ

2. เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ช่าง

-���������� ความหมายของเครื่องมืองานช่าง

-���������� ประเภทของเครื่องมืองานช่าง

-���������� วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง

3. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง

-���������� ความหมายของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

-���������� ความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

-���������� สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานช่าง

-���������� ประโยชน์จากการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

-���������� ประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

-���������� สัญลักษณ์และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

-���������� การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4. การออกแบบผลิตภัณฑ์

-���������� ปัจจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

-���������� ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์

-���������� หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

-���������� ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์

-���������� ลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์

-���������� มิติของการออกแบบ

-���������� ภาพ 3 มิติ

5. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

-���������� ความหมายและความสำคัญของพลังงาน

-���������� ประเภทของพลังงาน

-���������� คุณสมบัติของพลังงาน

-���������� พลังงานทดแทน

-���������� การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

-���������� ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-���������� ปัญหาสิ่งแวดล้อม

-���������� การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������� เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์สู่ทรัพย์สินทางปัญญา

1. เทคโนโลยี

-���������� ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี

-���������� ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

-���������� ระบบเทคโนโลยี

-���������� การเลือกใช้เทคโนโลยี

-���������� ความเหมาะสมของเทคโนโลยี

-���������� เทคโนโลยีสะอาด

-���������� กระบวนการเทคโนโลยี

2. ความคิดสร้างสรรค์

-���������� ผลผลิตสร้างสรรค์

-���������� ทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3������������� การอาชีพ

1. อาชีพงานช่าง

-���������� ประเภทของอาชีพช่างอุตสาหกรรม

-���������� ลักษณะอาชีพช่างอุตสาหกรรม

-���������� กระบวนการผลิตในอาชีพช่างอุตสาหกรรม

-���������� การจัดการอาชีพช่างอุตสาหกรรม

2. แนวทางการเข้าสู่อาชีพ

-���������� การสมัครงาน

-���������� การเขียนใบสมัครงาน

-���������� การสัมภาษณ์

-���������� คุณลักษณะในการทำงาน

3. การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ

-���������� วิธีการเลือกใช้เทคโนโลยี

-���������� หลักการเลือกใช้เทคโนโลยี

-���������� หตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี

4. คุณลักษณะที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

5. โครงงานอาชีพงานช่าง

-���������� ประเภทของโครงงาน

-���������� การเขียนโรงการการจัดทำโครงงานอาชีพงานช่าง