มัธยมศึกษาปีที่ 1

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ม.1

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ม.1

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ม.1

รหัสหนังสือ : 1413103100

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

  • รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ. 2551
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
  • เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

-          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

-          พระพุทธศาสนา

สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

-          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

-          อำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

-          การปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

-          กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

-          บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ดี

-          การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

-          วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

-          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

-          การบริโภค

-          อุปสงค์และอุปทาน

-          ทรัพย์สินทางปัญญา

-          เศรษฐกิจพอเพียง

-          สถาบันการเงิน

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

-          เวลาและการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์

-          การเทียบศักราช

-          หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์

-          สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

-          รัฐโบราณในดินแดนไทย

-          รัฐไทยในดินแดนไทย

-          อาณาจักรสุโขทัย

-          ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-          พัฒนาการของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-          แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

-          เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

-          ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

-          ทวีปเอเชีย

-          ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย

-          ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย

-          ความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาระเพิ่มเติม เซียนศึกษาและเหตุการณ์สำคัญของโลก

-          อาเซียนศึกษา

-          เหตุการณ์สำคัญของโลกที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ