มัธยมศึกษาปีที่ 2

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ม. 2 (ปรับปรุง)

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ม. 2 (ปรับปรุง)

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ม. 2 (ปรับปรุง)

รหัสหนังสือ : 1421106110

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :ทัศนีย์ สมสวัสดิ์

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 95 บาท

:: รายละเอียด

  • รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ. 2551
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
  • เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

วรรณคดีวิจักษ์

-         ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย

-         โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

          โคลงบรรยายภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง

          โคลงบรรยายภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

-         บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

-         ศิลาจารึก หลักที่ 1

-         บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

-         กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

-         โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์

          โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

          โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ

-         กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

วิวิธภาษา

-         พูดดีมีเสนห์

-         ออมไว้ใส่ถุงแดง

-         เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข

-         ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง

-         บันทึกท่องโลก

-         เย็นศิระเพราะพระบริบาล

-         พรที่สัมฤทธิ์

-         รื่นเริงเพลิงรำวง

-         พอใจให้สุข

-         ถกประเด็นทำเป็นรายงาน

-         ความรับผิดชอบ

-         โชคดีที่มีภาษาไทย

-         วันที่ผมตื่นสาย

-         เด็กชายเจ้าปัญญา

หลักและการใช้ภาษา

-         ความรู้เกี่ยวกับการพูด

-         เครื่องหมายวรรคตอน

-         การย่อความ

-         การโน้มน้าวใจ

-         เรื่องสั้น

-         คำซ้อน

-         การเขียนบันทึก

-         การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา

-         คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต

-         คำอวยพร

-         คำสมาส

-         คำกริยา

-         คำวิเศษณ์

-         วลีและ กริยาวลี

-         กลอน

-         เรียนรู้เรื่องการประชุม

-         เรียงความ

-         ประโยคในภาษาไทย

-         คำลักษณนาม

-         คำบุพบท

-         คำราชาศัพท์

-         ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

-         นิทานชาดก