วารสารแม็คป.ปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่3 เดือนสิงหาคม 2555

วารสารแม็คป.ปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่3 เดือนสิงหาคม 2555

วารสารแม็คป.ปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่3 เดือนสิงหาคม 2555

รหัสหนังสือ : 4350055003

จำนวน : 272 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

ในฉบับประกอบด้วยส่วนวิชาการและส่วนเสริมการศึกษาส่วนวิชาการประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรงศึกษาธิการ ดับชั้น ป.4 - ป.6 ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,ภาษาไทย ,สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ส่วนเสริมมีคอลัมน์น่าสนใจดังนี้ พิศเพลินพิพิธภัณฑ์ ,Smart Art ,สถานีแม็ค เขียนเรื่องจากภาพ , Cpmputer Kids ,และนิทานบ้านคุณยาย

:: สารบัญ

ป.4 คณิตศาสตร์ : อ.ศุภพิชญ์ วิเชียรฉันท์ การคูณ, การนำเสนอข้อมูล วิทยาศาสตร์ : ดร.นภาภรณ์ ธัญญา การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น (ตอนที่1) ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ ภาษาพาที : ชีวิตที่ถูกเมิน, โอม! พินิจมหาพิจารณา วรรณคดีลำนำ : ระบำสายฟ้า หลักและการใช้ภาษาไทย : ชนิดของคำ,ประโยคสื่อสาร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์ พระพุทธศาสนา (3),หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (1) ภาษาอังกฤษ : ดร.ศรีทัย สุขยศศรี การใช้พจนานุกรมและคำนาม ป.5 คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์ เศษส่วน วิทยาศาสตร์ : อ.อุไรวรรณ ลิ่มสกุล วัสดุและสมบัติของวัสดุ ภาษาไทย : อ.พลรัฐ แก้วตะโนด ภาษาพาที : ประชาธิปไตยใบกลาง,ร่วมแรง ร่วมใจ วรรณคดีลำนำ : วิชาเหมือนสินค้า หลักและการใช้ภาษาไทย : คำสันธาน, คำอุทาน, การเขียนย่อความ, การฟังและการอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าวจิตใจ, การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง, การอ่านข่าวสารของทางราชการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.รสนา ศิริสวัสดิ์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (1) ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล Pronoun Possesive (Pronoun&Adjective) ป.6 คณิตศาสตร์ : อ.ชูวิทย์ นักร้อง มุมและส่วนของเส้นตรง,ทิศและแผนผัง วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล ภาษาพาที : จากผาแต้ม...สู่อียิปต์,ควาย ข้าว และชาวนา,อ่านป้ายได้สาระ,กทลีตานี หลักและการใช้ภาษาไทย : ความหมายของคำ,ประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยค,ภาษาพูด ภาษาเขียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (1) ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย Verbs Pronouns&Quantities ส่วนเสริม อย่าทำ! จำไว้เลย : พี่กินทามะ มหัศจรรย์การเรียนรู้ : การ์ก็อง เปิดซอง : พี่สมาร์ท เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา เปิดบ้านสุขศึกษา : ลาปิน สถานีแม็ค : พี่ๆ กอง บ.ก.