วารสารแม็ค ม.ต้น ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2555

วารสารแม็ค ม.ต้น ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2555

วารสารแม็ค ม.ต้น ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2555

รหัสหนังสือ : 4400055003

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

ในฉบับแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนวิชาการ 5กลุ่มสาระหลัก และคอลัมน์ส่วนเสริมวิชาการ เนื้อหาวิชาการ 5กลุ่มสาระหลักเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ส่วนเสริม คอมลัมน์ที่น่าสนใจ คือเรื่องเล่าล้านของเล่น ,Innovation of science ,แนะแนวการศึกษา ,และ Film for fun

:: สารบัญ

ม.
คณิตศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์พื้นฐาน : เลขยกกำลัง
          คณิตศาสตร์เพิ่มเติม : การประยุกต์ 1

วิทยาศาสตร์ 
          สารละลายและสารบริสุทธิ์
ภาษาไทย 
          วิวิธภาษา : รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน,เก็บมาเล่า เอามาคุย
          วรรณคดีวิจักษ์ : โคลงโลกนิติ
          หลักและการใช้ภาษาไทย : คำซ้อน,คำซ้ำ,คำพ้อง, การใช้ภาษาวรรณศิลป์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          หน้าที่พลเมอง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (1)
ภาษาอังกฤษ 
          Grammar Point : Pronouns
          Dialogues
          Vocabulary and reading comprehension

ม.2
คณิตศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์พื้นฐาน : การวัด,การแปลงทางเรขาคณิต
วิทยาศาสตร์ 
          ทรัพยากรธรณี,โลกของเรา
ภาษาไทย 
          วิวิธภาษา : บันทึกท่องโลก แอนตาร์กติกา: หนาวหน้าร้อน,เย็นศิระเพราะพระบริบาล

          วรรณคดีวิจักษ์ : บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

          หลักและการใช้ภาษาไทย : การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา,หลักการสังเกตภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย,      การเขียนบันทึก
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          หน้าที่พลเมอง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (1)
ภาษาอังกฤษ 
          Grammar Points: Quantity Words,การใช้ Another, (the), Other(s), One(s)
          Dialogues
          Vocabulary and Reading Comprehension

ม.3
คณิตศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์พื้นฐาน : ความคล้าย
          คณิตศาสตร์เพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
วิทยาศาสตร์ 
          พลังงาน
ภาษาไทย 
          วรรณคดีวิจักษ์ : อะไรๆ “ก็ไม่เป็นไร”,มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม
          หลักและการใช้ภาษาไทย : ภาษาในการสื่อสาร,โฆษณา,การพูดในโอกาสต่างๆ,การเขียนจดหมายกิจธุระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          หน้าที่พลเมอง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (1)

ภาษาอังกฤษ 
          Grammanr Point : Connectors

          Dialogues
          Vocabulary and Reading Comprehension

ส่วนเสริม
I T…I Teens

เปิดกรุเมืองโบราณ

Film for fun

สำบัด สำนวน

แนะแนว

สถานีแม็ค