วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่4 เดือนกันยายน 2555

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่4 เดือนกันยายน 2555

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่4 เดือนกันยายน 2555

รหัสหนังสือ : 4350055004

จำนวน : 272 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

ส่วนวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาร ,วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น(ตอนที่ 2) ,วิชาภาษาไทยเรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม(ตอนที่ 2)  วิชาภาษาอังกฤษเรืองการใช้คำกิริยาที่แสดงความรู้สึกและความต้องการส่วนเสริมคอลัมน์ Computer Kids , อย่าทำ!จำไว้นะ ,มหัศจรรย์การเรียนรู้ ,เปิดซอง ,เขียนจากภาพ และเปิดบ้านสุขศึกษา

:: สารบัญ

ป.4

คณิตศาสตร์ : อ.ศุภพิชญ์ วิเชียรฉันท์

การคูณ,การนำเสนอข้อมูล

วิทยาศาสตร์ : ดร.นภาภรณ์  ธัญญา

การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น (2)

ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ

ภาษาพาที : แรงพิโรธจากฟ้าดิน,ไวรัสวายร้าย

วรรณคดีลำนำ : เรื่องเล่าจากพัทลุง

หลักและการใช้ภาษาไทย : เครื่องหมายวรรคตอน,การเขียนเรียงความ,คำพ้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (2)

ภาษาอังกฤษ : ดร.ศรีทัย สุขยศศรี

การใช้คำกริยาที่แสดงความรู้สึกและความต้องการ

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

วิทยาศาสตร์ : อ.อุไรวรรณ ลิ่มสกุล

แรง

ภาษาไทย : อ.พลรัฐ แก้วตะโนด

ภาษาพาที : จากคลองสู่ห้องแอร์,ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

วรรณคดีลำนำ : พ่อค้าจากเมาะตะมะ

หลักและการใช้ภาษาไทย : เรียงความ,การเขียนเชิงจินตนาการ,ราชาศัพท์,การใช้พจนานุกรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.รสนา ศิริสวัสดิ์

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (2)

ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล

Auxiliary Verbs & Finite Verbs

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.ชูวิทย์ นักร้อง

เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ และการหาร

เศษส่วน,ทศนิยม

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล

ภาษาพาที : ละครย้อนคิด,กลอนกานท์จากบ้านไทย,กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า,ไม้งามในสวนแก้ว

หลักและการใช้ภาษาไทย : การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน,การนำความรู้ ความคิดจากการอ่าน การฟัง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต,การแบ่งประโยคเพื่อการสื่อสาร,การเขียนเรียงความ,การอ่าน กาพย์ยานี11,การอ่านกลอนเสภา,ประโยครวม ประโยคซ้อน,คำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง,ประเภทของกลอน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (2)

ภาษาอังกฤษ : อ.พุทธสอน ไชยเดชะ

Adverbs (Frequency & Comparison)

 

ส่วนเสริม

Computer Kids : by Hi! Tech

มหัศจรรย์การเรียนรู้ : การ์ก็อง

เปิดซอง : พี่สมาร์ท

เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก

เปิดบ้านสุขศึกษา : ลาปิน