สาขาวิชา

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ V-NET

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ V-NET

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ V-NET

รหัสหนังสือ : 3305601110

จำนวน : 232 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์แม็ค

ราคาปก : 290 บาท

ส่วนลด : 29 บาท

ราคาพิเศษ : 261 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ V-NET ข้อสอบตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง2546) เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเตรียมสอบ V-NET และเพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน

 

:: สารบัญ

ตอนที่ 1 

 • ความหมายของ V-NET
 • ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555
 • ตัวอย่างกระดาษคำตอบ V-NET

ตอนที่ 2
แบบทดสอบชุดที่ 1
ชุดวิชา 51 ความรู้พื้นฐานทั่วไป

 • การสื่อสารรู้เรื่องด้วยภาษาไทย
 • การสื่อสารรู้เรื่องด้วยภาษาอังกฤษ
 • ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ระคน
 • ความรู้เรื่องสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
 • ความรู้เรื่องสุขภาพพลานามัย สิ่งเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต และเพศศึกษา
 • ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย
 • ความรู้เรื่อง ICT
 • สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้


ชุดวิชา 52 ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน

   ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานแกนร่วมหลักสูตร

 • คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
 • การเงินส่วนบุคคล
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานแกนร่วมประเภทวิชา

      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เขียนแบบเบื้องต้น
 • งานไฟฟ้าเบื้องต้น

      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
 • การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 • บัญชีเบื้องต้น 1
 • การขาย 1

   ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานแกนร่วมเฉพาะสาขา (อุตสาหกรรม)

      สาขาวิชาเครื่องกล

 • งานเครื่องยนต์
 • งานส่งกำลังรถยนต์
 • งานเครื่องล่างรถยนต์
 • งานไฟฟ้ารถยนต์

      สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • วงจรไฟฟ้า
 • เครื่องวัดไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบชุดที่ 2
เฉลย