มัธยมศึกษาปีที่ 3

COMPACT วิทยาศาสตร์ ม.3

COMPACT วิทยาศาสตร์ ม.3

COMPACT วิทยาศาสตร์ ม.3

รหัสหนังสือ : 1432210100

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :ไพโรจน์ แก้วมา

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

 • เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนกลางภาค ปลายภาค และ O-NET
 • เพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบแข่งขัน แลเพื่อเข้าสอบม.4

:: สารบัญ

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่

 1. ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
 2. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
 3. แรงเสียดทาน
 4. แรงพยุงในของเหลว
 5. โมเมนต์ของแรงและคาน
 6. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
 7. การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง

 

บทที่ 2 งานและพลังงาน

 1. งาน
 2. กำลัง
 3. พลังงานกล
 4. กฎการอนุรักษ์พลังงานกล

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า

 1. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 2. วงจรไฟฟ้าในบ้าน
 3. พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
 4. วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

 1. ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
 2. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
 3. พัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ

บทที่ 5 ดวงดาวบนท้องฟ้า

 1. การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
 2. กลุ่มดาว

บทที่ 6 เทคโนโลยีอวกาศ

 1. กล้องโทรทรรศน์
 2. ดาวเทียมและยานอวกาศ
 3. การใช้ชีวิตในอวกาศ

บทที่ 7 ระบบนิเวศ

 1. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
 2. ความหลากหลายของระบบนิเวศ
 3. ความสัมพันธ์ของงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 4. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
 5. วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
 6. ประชากร

บทที่ 8 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 1. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ
 2. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. การัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 9 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 1. โครโมโซมและยีน
 2. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 3. โรคทางพันธุกรรม
 4. เทคโนโลยีชีวภาพ