มัธยมศึกษาปีที่ 3

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ม.3

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ม.3

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ม.3

รหัสหนังสือ : 1432321101

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 95 บาท

:: รายละเอียด

  • รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ. 2551
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
  • เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

บทที่ 1   พื้นที่ผิวและปริมาตร

บทที่ 2   รากที่สอง

บทที่ 3   ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 4   สมการกำลังสอง

บทที่ 5   ความคล้าย

บทที่ 6   การแยกตัวประกอบของพหุนาม

บทที่ 7   พาราโบลา

บทที่ 8   อสมการ

บทที่ 9   ระบบสมการ

บทที่ 10 สถิติ

บทที่ 11 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

บทที่ 12 ความน่าจะเป็น

บทที่ 13 เศษส่วนของพหุนาม

บทที่ 14 การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

บทที่ 15 พื้นที่ผิวและปริมาตร