มัธยมศึกษาปีที่ 2

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1422317101

จำนวน : 264 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 95 บาท

:: รายละเอียด

 • รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ. 2551
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
 • เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ

 • อัตราส่วน
 • อัตราส่วนที่เท่ากัน
 • การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน
 • อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน
 • สัดส่วน
 • การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน
 • ร้อยละ
 • การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
 • การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
 • การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทที่ 2 เลขยกกำลัง

 •  การคูณหรือการหารเลขยกกำลัง
 • การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
 • การนำสมบัติของเลขยกกำลังมาใช้ในการแก้สมการ

บทที่ 3 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

 • เอกนาม
 • การบวกและการลบเอกนาม
 • พหุนาม
 • การบวกและการลบพหุนาม
 • การคูณและการหารพหุนาม
 • เศษส่วนของพหุนาม

บทที่ 4 การวัด

 •  การวัดความยาว
 • การวัดพื้นที่
 • พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
 • พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
 • พื้นที่ของรูปวงกลมและรูปวงแหวน
 • การวัดปริมาตรและน้ำหนัก

บทที่ 5 แผนภูมิรูปวงกลม

บทที่ 6 ความเท่ากันทุกประการ

 •  ความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรง
 • ความเท่ากันทุกประการของมุม
 • ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

บทที่ 7 การแปลงทางเรขาคณิตและการประยุกต์

 •  การแปลงทางเรขาคณิต

บทที่ 8 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 • สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 • บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทที่ 9 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

 • การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง

บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

 • จำนวนจริง
 • จำนวนตรรกยะ
 • รากที่สอง
 • การหารากที่สอง
 • รากที่สาม
 • การหารากที่สาม

บทที่ 11 การแปรผัน

 • การแปรผันตรง
 • การแปรผันแบบผกผัน
 • การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

บทที่ 12 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • การนำไปใช้
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ 13 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 14 เส้นขนาน

 • เส้นขนานและมุมแย้ง
 • เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
 • เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม