มัธยมศึกษาปีที่ 1

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ม.1 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ม.1 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบคณิตศาสตร์ ม.1 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1412317111

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 95 บาท

:: รายละเอียด

 • รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ. 2551
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
 • เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

บทที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ

 • จำนวนเฉพาะ
 • การแยกตัวประกอบ
 • ตัวหารร่วมมาก
 • การนำ ห.ร.ม. ไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ
 • ตัวคูณร่วมน้อย
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. กับ ค.ร.น.

บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข

 • ระบบเลขฐานต่างๆ
 • การเขียนระบบตัวเลขฐานสองจากจำนวนที่กำหนดให้
 • การบวก ลบ ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
 • การคูณ หารระบบตัวเลขฐานต่างๆ

บทที่ 3 ระบบจำนวนเต็ม

 • จำนวนเต็ม
 • การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
 • ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
 • การบวกจำนวนเต็ม
 • การลบจำนวนเต็ม
 • การคูณจำนวนเต็ม
 • การหารจำนวนเต็ม
 • สมบัติของจำนวนเต็ม

บทที่ 4 เลขยกกำลัง

 • ความหมายของเลขยกกำลัง
 • สมบัติของเลขยกกำลัง
 • การใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

บทที่ 5 ร้อยละในชีวิตประจำวัน

 • โจทย์ปัญหาร้อยละ

บทที่ 6 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง

 • จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม
 • การสร้างพื้นฐาน
 • การแบ่งส่วนของเส้นตรง
 • การสร้างเกี่ยวกับมุม
 • การสร้างรูปเรขาคณิต
 • การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 7 ทศนิยมและเศษส่วน

 • ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
 • การบวกและการลบทศนิยม
 • การคูณและการหารทศนิยม
 • ทศนิยมกับโจทย์ปัญหา
 • เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
 • การเรียงลำดับเศษส่วน
 • การบวกและการลบเศษส่วน
 • การคูณเศษส่วน
 • การหารเศษส่วน
 • โจทย์ปัญหาเศษส่วน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน


บทที่ 8 การประมาณค่า

 • การปัดเศษ
 • การประมาณค่า
 • การนำการประมาณค่าไปใช้


บทที่ 9 คู่อันดับและกราฟ

 • คู่อันดับ
 • กราฟของคู่อันดับ
 • คำตอบของสมการชั้นเดียวสองตัวแปร
 • กราฟของสมการชั้นเดียวสองตัวแปร

บทที่ 10 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

 • ข้อความคาดการณ์
 • ประโยคเงื่อนไข
 • บทกลับของประโยคเงื่อนไข
 • การให้เหตุผล
 • ความน่าจะเป็น

บทที่ 11 พหุนาม

 • เอกนาม
 • พหุนาม

บทที่ 12 บทประยุกต์

 • แบบรูปของจำนวน
 • ลำดับฟิโบนักชี
 • ข่ายงาน
 • การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม

บทที่ 13 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • แบบรูป
 • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

 • รูปเรขาคณิตสามมิติ
 • รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์