ประถมศึกษา 3

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.3

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.3

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.3

รหัสหนังสือ : 1333102110

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :ลักษมี เสือวงษ์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 30 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

 • เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
 • เหมาะสำหรับให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
 • เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค ปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 • พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย
 • พุทธประวัติ
 • พุทธสาวกและชาดกที่ควรรู้
 • ศาสนิกชนตัวอย่าง
 • พระไตรปิฎก
 • หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 • หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 • การสวดมนต์ แผ่เมตตา และการมีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ
 • เรามีศาสนา
 • ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 • ประเพณีและวัฒนธรรม
 • วันหยุดราชการที่สำคัญ
 • บุคคลตัวอย่างในชุมชน
 • การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 • สินค้าและบริการกับการดำรงชีวิต
 • การบริหารจัดการทรัพยากร
 • ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
 • การแข่งขันทางการค้า

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

 • การใช้ศักราชและลำดับเหตุการณ์สำคัญรอบตัวเรา 
 • การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
 • ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน
 • บุคคลสำคัญของชาติไทย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 • แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย
 • สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา