มัธยมศึกษาปีที่ 1

COMPACT วิทยาศาสตร์ ม.1

COMPACT วิทยาศาสตร์ ม.1

COMPACT วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสหนังสือ : 1412211100

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :ไพโรจน์ แก้วมา

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 37 บาท

ราคาพิเศษ : 88 บาท

:: รายละเอียด

 • เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาคและLAS
 • เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ม.3

:: สารบัญ

บทที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

 1. วิทยาศาสตร์คืออะไร
 2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 3. ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้ช่วยของนักวิทยาศาสตร์
 5. วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเครื่องมือและอุปกณณ์เปลี่ยนไป
 6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลกอย่างไร

บทที่ 2 สารรอบตัว

 1. ความหมายของสารและสสาร
 2. สมบัติของสาร
 3. การเปลี่ยนแปลงของสาร
 4. การแบ่งประเภทของสาร
 5. สารเนื้อผสม
 6. คอลลอยด์
 7. สารเนื้อเดียว

บทที่ 3 สารละลาย

 1. ส่วนประกอบของสารละลาย
 2. สถานะของสารละลาย
 3. ความเข้มข้นของสารละลาย
 4. พลังงานกับการละลายของสาร (สารประกอบไอออนิก)
 5. การเตรียมสารละลาย
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร
 7. ชนิดของสารละลาย
 8. สมบัติทางกายภาพบางประการของสารละลาย

บทที่ 4 สารละลายกรด-เบส

 1. กรด
 2. เบส
 3. ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
 4. พีเอช
 5. กรดและเบสในชีวิตประจำวัน
 6. เกลือ

บทที่ 5 บรรยากาศ

 1. ชั้นบรรยากาศ
 2. ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ
 3. องค์ประกอบของลม ฟ้า อากาศ

บทที่ 6 ลมฟ้าอากาศ

 1. พายุฟ้าคะนอง
 2. พายุหมุนเขตร้อน
 3. มรสุม
 4. การพยากรณ์อากาศ
 5. เอลนีโญและลานีญา
 6. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก
 7. มลพิษทางอากาศ

บทที่ 7 การเคลื่อนที่

 1. การบอกตำแหน่งของวัตถุ
 2. การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ
 3. ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
 4. อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ

บทที่ 8 หน่วยของสิ่งมีชีวิต

 1. กล้องจุลทรรศน์
 2. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 3. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 4. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

บทที่ 9 การดำรงชีวิตของพืช

 1. การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
 2. การสังเคราะห์ด้วยแสง
 3. การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช
 4. การตอบสนองของพืช