มัธยมศึกษาปีที่ 2

COMPACT วิทยาศาสตร์ ม.2

COMPACT วิทยาศาสตร์ ม.2

COMPACT วิทยาศาสตร์ ม.2

รหัสหนังสือ : 1422210100

จำนวน : 252 หน้า

ผู้แต่ง :ไพโรจน์ แก้วมา

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

 • เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาคและLAS
 • เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ม.3

:: สารบัญ

บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบและการแยกสาร

 1. ธาตุและสารประกอบ
 2. การแยกสาร

บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี

 

 1. สมการเคมี
 2. มวลและพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 4. ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี

 1. ดิน
 2. หิน
 3. แร่
 4. เชื้อเพลิงธรรมชาติ
 5. แหล่งน้ำ

บทที่ 4 โลกของเรา

 1. โครงสร้างของโลก
 2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก
 3. แผ่นเปลือกโลก

บทที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน

 1. แรงที่กระทำต่อวัตถุ
 2. ขนาดและทิศทางของแรง

บทที่ 6 อาหารกับการดำรงชีวิต

 1. อาหารและสารอาหาร
 2. ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
 3. การเลือกบริโภคอาหาร

บทที่ 7 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์

 1. ระบบย่อยอาหาร
 2. ระบบหมุนเวียนเลือด
 3. ระบบหายใจ
 4. ระบบการขับถ่าย
 5. ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม
 6. ระบบสืบพันธุ์

บทที่ 8 แสง

 1. การสะท้อนของแสง
 2. การหักเหของแสง
 3. นัยน์ตาและการมองเห็น
 4. สีของวัตถุ