วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่6 เดือนพฤศจิกายน 2555

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่6 เดือนพฤศจิกายน 2555

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่6 เดือนพฤศจิกายน 2555

รหัสหนังสือ : 4350055006

จำนวน : 264 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

  • ส่วนวิชาการประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม ,วิทยาศาสตร์เรื่องความดัน ,ภาษาไทยเรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึง ,สังคมเรื่องเศรษฐศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Adjective
  • ส่วนเสริมเรื่องน่าสนใจ มา SAY HI ทักทายสไตล์นานาชาติกับพี่กินทามะใน อย่าทำใจไว้เลย, ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ เอ+ใช่หรือไม่ใช่ต้องไปถามพี่สมาร์ท ใน คอลัมน์ เปิดซองและเยี่ยมบ้านโดราเอมอน ที่พิพิธพัณฑ์ "ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ"

:: สารบัญ

ป.4

คณิตศาสตร์ : อ.ศุภพิชญ์ วิเชียรฉันท์

การวัด

วิทยาศาสตร์ : ดร.นภาภรณ์  ธัญญา

การเกิดดินและดินในท้องถิ่นของเรา

ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ

ภาษาพาที : สนุกสนานกับการเล่น, หนูเอยจะบอกให้

วรรณคดีลำนำ : ดวงจันทร์ของลำเจียก

หลักและการใช้ภาษา : การเว้นวรรค, การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นและการบันทึกความรู้, การเขียนจดหมาย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์

เศรษฐศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : ดร.ศรีทัย สุขยศศรี

การใช้ Verb to be, Verb to have และ Verb to do

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์

ทศนิยม, รูปสี่เหลี่ยม

วิทยาศาสตร์ : อ.อุไรวรรณ ลิ่มสกุล

ความดัน

ภาษาไทย : อ.พลรัฐ แก้วตะโนด

ภาษาพาที : ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง, ชีวิตมีคุณค่า

วรรณคดีลำนำ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

หลักและการใช้ภาษา : การคิดวิเคราะห์ในการรับสาร, การพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์, การเขียนบันทึกจากการอ่าน,การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครอง, อักษรย่อ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.รสนา ศิริสวัสดิ์

เศรษฐศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล

Adjective และการใช้ Punctuation

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.ชูวิทย์ นักร้อง

การบวก การลบ การคูณทศนิยม, การหารทศนิยม

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล

ภาษาพาที : ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน,ช้อนกลางสร้างสุขภาพ

วรรณคดีลำนำ : สุภาษิตสอนหญิง

หลักและการใช้ภาษา : เพลงพื้นบ้าน, ความหมายของประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร,การอ่านคำสั่ง, การดูสื่อต่างๆ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร

เศรษฐศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย

Past Simple Tense/Present Perfect Tense

 

ส่วนเสริม

Computer Kids : by Hi! Tech

อย่าทำ ! จำไว้เลย : พี่กินทามะ

มหัศจรรย์การเรียนรู้ : การ์ก็อง

เปิดซอง : พี่สมาร์ท

เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก

นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา

เปิดบ้านสุขศึกษา : ลาปิน

สถานีแม็ค : พี่ๆกอง บ.ก.