วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2555

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม 2555

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม  2555

รหัสหนังสือ : 4350055007

จำนวน : 272 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

ป.4

คณิตศาสตร์ : อ.ศุภพิชญ์ วิเชียรฉันท์

พื้นที่,เงิน

วิทยาศาสตร์ : ดร.นภาภรณ์  ธัญญา

การดำรงชีวิตของพืช

ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ

ภาษาพาที : คนดีศรีโรงเรียน,สารพิษในชีวิตประจำวัน

วรรณคดีลำนำ : ห้องสมุดป่า

หลักและการใช้ภาษา : การย่อความ, การเลือกหนังสืออ่าน, การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : ดร.ศรีทัย สุขยศศรี

Adjective และการใช้ Yes/No Questiion

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.ชนิศา บุษราคัมสกุล

การบวก การลบ การคูณทศนิยม, รูปวงกลม

วิทยาศาสตร์ : อ.อุไรวรรณ ลิ่มสกุล

ลมฟ้าอากาศและวัฏจักรของน้ำ

ภาษาไทย : อ.พลรัฐ แก้วตะโนด

ภาษาพาที : ปลอดภัยไว้ก่อน, หน้าต่างที่เปิดกว้าง

วรรณคดีลำนำ : คบพาล พาลพาไปหาผิด

หลักและการใช้ภาษา : การเลือกหนังสืออ่าน, โครงงาน, ภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาถิ่น, การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า จากการฟัง การดู และการสนทนา การพูดแสดงความรู้ ความคิด

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.รสนา ศิริสวัสดิ์

ประวัติศาสตร์(1)

ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล

Preposition/Or-Question

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.ชูวิทย์ นักร้อง

รูปสี่เหลี่ยม

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

วงจรไฟฟ้า

ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล

ภาษาพาที : สวยร้ายสายลับ, สี่ศิษย์พระดาบส

วรรณคดีลำนำ : ศึกสายเลือด

หลักและการใช้ภาษา : การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย, การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์, การพูดปฏิเสธหรือโต้แย้ง,การสรุปความ,การเขียนตามจินตนาการและสร้างสรรค์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร

ประวัติศาสตร์(1)

ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย

Future Tense/Future Simple Tense

 

ส่วนเสริม

Computer Kids : by Hi! Tech

อย่าทำ ! จำไว้เลย : พี่กินทามะ

มหัศจรรย์การเรียนรู้ : การ์ก็อง

เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก

นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา

เปิดบ้านสุขศึกษา : ลาปิน

สถานีแม็ค : พี่ๆกอง บ.ก.