ประถมศึกษา 2

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.2

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.2

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.2

รหัสหนังสือ : 1323104100

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :ลักษมี เสือวงษ์

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 33 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค ปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 • ศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ
 • พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
 • พุทธประวัติ
 • พุทธสาวก
 • ชาดก
 • พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
 • ศรัทธาในพระรัตนตรัย
 • หลักธรรมโอวาท3
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 • การสวดมนต์ไหว้พระและการแผ่เมตตา
 • การฝึกสมาธิเบื้องต้น
 • มารยาทชาวพุทธ
 • การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมใยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • การบูชาพระรัตนตรัย
 • การทำบุญตักบาตร
 • การปฏิบัติตนเมื่อยู่ในศาสนสถาน

สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 • ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และการปฏิบัติตนตามหน้าที่
 • การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
 • พลเมืองดีของสังคม
 • สิทธิและเสรีภาพ

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 • สินค้าและบริการในการดำรงชีพ
 • ผู้ผลิตและผู้บริโภค
 • ทรัพยากรในการผลิตเป็นสินค้าและบริการ
 • รายได้และรายจ่ายของครอบครัว
 • รายได้และรายจ่ายของตนเอง
 • การวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม
 • การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

 • คำที่บอกช่วงเวลา
 • การใช้ปฏิทิน
 • การสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัว
 • การสืบค้นเรื่องราวของชุมชน
 • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
 • วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
 • ภูมิปัญญาไทย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 • สิ่งต่างๆรอบตัวเรา
 • สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 • สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 • ลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆรอบตัวเรา
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • ปรากฎการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)