มัธยมศึกษาปีที่ 6

CORE O-NET สังคมศึกษา ม.ปลาย

CORE O-NET สังคมศึกษา ม.ปลาย

CORE O-NET สังคมศึกษา ม.ปลาย

รหัสหนังสือ : 1500105100

จำนวน : 304 หน้า

ผู้แต่ง :พัชรินทร์ เสริมการดี

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลายทุกแผนการเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-NET

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
  • มูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนา
  • องค์ประกอบของศาสนา
  • ประเภทของศาสนา
  • ประโยชน์ของศาสนา
 • ศาสนาต่างๆในประเทศไทย
  • พระพุทธศานา
  • ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  • ศาสนาคริสต์
  • ศาสนาอิสลาม

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 • สังคม
  • ประเภทของสังคม
  • โครงสร้างทางสังคม
  • การจัดระเบียบทางสังคม
  • สถาบันทางสังคม
 • วัฒนธรรม
  • ลักษณะของวัฒนธรรม
  • ประเภทของวัฒนธรรม
  • องค์ประกอบของวัฒนธรรม
  • ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
  • เนื้อหาของวัฒนธรรม
 • สังคมไทย
  • ลักษณะของสังคมไทย
  • การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  • ปัญหาสังคม
 • ค่านิยม
  • ประเภทของค่านิยม
  • ค่านิยมที่ดีในสังคมไทย
  • ค่านิยมที่ควรแก้ไขในสังคมไทย
 • รัฐ
  • องค์ประกอบของรัฐ
  • ประเภทของรัฐ
  • หน้าที่ของรัฐ
  • รูปแบบการปกครองของรัฐ
 • ระบบเศรษฐกิจ
 • การเมืองการปกครองของไทย
  • สมัยสุโขทัย
  • สมัยอยุธยา
  • สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  • สมัยธนบุรี
  • สมัยรัตนโกสินทร์
 • กฎหมาย
  • ที่มาของกฎหมาย
  • ระบบกฎหมาย
  • ลักษณะของกฎหมาย
  • ความสำคัญของกฎหมาย
  • ประเภทของกฎหมาย
  • ลำดับชั้นของกฎหมาย
  • ประเภทของกฎหมายที่แบ่งตามลักษณะความผิด
  • กระบวนการยุติธรรมทางการศาล
  • กฎหมายมรดก
  • กฎหมายแพ่งที่ควรรู้
  • กฎหมายอาญา
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ตัวแสดงระหว่างประเทศ
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
  • ความหมายของเศรษฐศาสตร์
  • ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
  • ขอบเบตของการศึกษาเศรษฐศาสตร์
  • ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 • กระบวนการทางเศรษฐกิจ
  • การผลิต
  • การบริโภค
  • การกระจาย การแบ่งสรร
  • การแลกเปลี่ยน
 • การวัดระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  • รายได้ประชาชาติ
  • ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น
  • ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น
  • ประโยชน์ของการศึกษารายได้ประชาชาติ
 • ระบบเศรษฐกิจ
  • ประเภทของระบบเศรษฐกิจ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
  • การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  • การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
 • ทฤษฎีใหม่
  • ความเป็นมาของทฤษฎีใหม่
  • หลักการและขั้นตอยของทฤษฎีใหม่
  • ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่
 • สหกรณ์
  • สหกรร์ในประเทศไทย
  • การจัดตั้งสหกรณ์
 • การเงิน
  • ประเภทของเงิน
  • หน้าที่ของเงิน
  • ปริมาณเงินหรือซัพพลายเงินตรา
 • การธนาคาร
  • ประเภทของธนาคาร
 • การคลัง
  • รายรับของรัฐบาล
  • รายจ่ายของรัฐบาล
  • งบประมาณแผ่นดิน
 • เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • การค้าระหว่างประเทศ
  • การเงินระหว่างประเทศ
  • องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • การพัฒนาเศรษฐกิจ
  • วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • ปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆของไทย
  • ปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

 • ศักราชและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
  • การนับ การเทียบศักราช
  • การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
  • วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • พัฒนาการและการสร้างสรรค์ทางอารยธรรม
  • อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตก
  • อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันออก
 • การสร้างสรรค์พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของชาติตะวันตก
  • สมัยก่อนประวัติศาสตร์
  • สมัยประวัติศาสตร์
 • พัฒนาการยุโรปสมัยใหม่
  • การปกครองสมัยกลาง
  • การปกครองสมัยใหม่
  • พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตย
 • ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
  • สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศ
  • เหตุการณ์ความขัดแย้งที่สำคัญ
  • การแก้ไขความขัดแย้ง
 • องค์การสหประชาชาติ
  • องค์กรหลักของสหประชาชาติ
  • องค์กรระหว่างประเทศ
 • ประวัติศาสตร์ไทย
  • พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทย
 • ภูมิปัญญาไทย
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
  • ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
  • แหล่งภูมิปัญญาไทย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
  • แผนที่
  • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • ส่วนประกอยของโลก
  • โครงสร้างของโลก
 • ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
  • ภูมิประเทศในประเทศไทย
  • ภูมิอากาศในประเทศไทย
 • ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ
  • ทรัพยากรป่าไม้
  • ทรัพยากรน้ำ
  • ทรัพยากรสัตว์ป่า
 • วิกฤตการณ์สำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก
  • มาตรการแก้ไขวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก