มัธยมศึกษาปีที่ 2

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1423104100

จำนวน : 312 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 122 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค ปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 • ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 • การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
 • พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาดก
 • หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 • พระไตรปิฎก
 • การบริหารจิตและเจริญปัญญา
 • มารยาทและหน้าที่ชาวพุทธ
 • ศาสนพิธี
 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 • โครงสร้างทางสังคม
 • พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 • เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย
 • วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 • การออมและการลงทุน
 • การผลิตสินค้าและบริการ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • สิทธิผู้บริโภค
 • ระบบเศรษฐกิจ
 • การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาคเอเชีย

 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

 • หลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์อาณาจักรอยุธยา
 • ประวัติศาสตร์อาณาจักรธนบุรี
 • วีรกรรมและผลงานของบุคคลสำคัฐของไทยที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย
 • ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 • ทวีปยุโรป
 • ทวีปแอฟริกา

สาระเพิ่มเติม อาเซียนศึกษาและเหตุการณ์สำคัญของโลก

 • อาเซียนศึกษา
 • เหตุการณ์สำคัญของโลก