ประถมศึกษา 6

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.6

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.6

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.6

รหัสหนังสือ : 1371212100

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :กัญตสร เมธาสกุลวงศ์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

  • จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  • เพื่อฝึกทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
  • เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และปลายภาค

:: สารบัญ

Unit 1 Nouns

Unit 2 This/That/These/Those

Unit 3 Quantity Words

Unit 4 Pronouns

Unit 5 Verb to be

Unit 6 Verb to have

Unit 7 Verb to do

Unit 8 Prepositions

Unit 9 Adjectives

Unit 10 Adverbs

Unit 11 Conjunctions

Unit 12 Question Words

Unit 13 Simple and Compound Sentence

Unit 14 Present Simple Tense

Unit 15 Present Continuous Tense

Unit 16 Past Simple Tense

Unit 17 Future Simple Tense

Unit 18 Numbers

Unit 19 Imperative Sentence

Unit 20 Time

Unit 21 Punctuations

Unit 22 Conversation