CORE รับตรง คณิตศาสตร์

CORE รับตรง คณิตศาสตร์

CORE รับตรง คณิตศาสตร์

รหัสหนังสือ : 1500106100

จำนวน : 476 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

ราคาปก : 220 บาท

ส่วนลด : 22 บาท

ราคาพิเศษ : 198 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่สทศ.กำหนดครบถ้วน นำไว้ใช้ทบทวนความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจ เหมาะสำหรับมุ่งสอบรับตรง และ clearing house 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตรรกศาสตร์

 1. ประพจน์
 2. ตัวเชื่อมประพจน์
 3. ตารางค่าความริง
 4. ประพจน์ที่สมมูลกัน
 5. สัจนิรันดร์
 6. การอ้างเหตุผล
 7. ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เซต

 1. การเขียนเซต
 2. ลักษณะของเซต
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเซต
 4. เอกภพสัมพัทธ์ และ แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์
 5. การดำเนินการบนเซต
 6. เพาเวอร์เซต
 7. จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จำนวนจริง

 1. จำนวนจริงและทฤษฎีบทเกี่ยวกับจำนวนจริง
 2. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
 3. การแก้อสมการ
 4. ค่าสัมบูรณ์
 5. สมบัติความบริบูรณ์
 6. สมบัติของจำนวนเต็มและทฤษฎีจำนวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

 1. คู่อันดับ
 2. ผลคูณคาร์ทีเซียน
 3. ความสัมพันธ์
 4. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
 5. อินเวอร์สของความสัมพันธ์
 6. ฟังก์ชัน
 7. พีชคณิตของฟังก์ชัน
 8. ฟังก์ชันคอมโพสิท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรขาคณิตวิเคราะห์

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
 2. ภาคตัดกรวย

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เมทริกซ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและลอการิทึม

 1. ทบทวนสมบัติเลขยกกำลัง
 2. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล
 3. ฟังก์ชันลอการิทึม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 1. ฟังก์ชันตรีโกณมิติพื้นฐาน
 2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติในวงกลมหนึ่งหน่วย
 3. ระบบเรเดียน
 4. กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 5. เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 6. อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 7. กฎของไซน์และโคไซน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เวกเตอร์

 1. เวกเตอร์
 2. ระบบพิกัดฉาก
 3. เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 4. ผลคูณเชิงสเกลาร์
 5. ผลคูณเชิงเวกเตอร์
 6. การประยุกต์ของเวกเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 จำนวนเชิงซ้อน

 1. จำนวนเชิงซ้อน
 2. สมบัติของการบวกและการคูณของจำนวนเชิงซ้อน
 3. สังยุคของจำนวนเชิงซ้อนและการหารจำนวนเชิงซ้อน
 4. ค่าสัมบูรณ์
 5. กราฟของจำนวนเชิงซ้อน
 6. รูปเชิงขั้ว
 7. สมการพหุนาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การเรียงสับเปลี่ยน การเลือกและความน่าจะเป็น

 1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 2. แฟกทอเรียล
 3. การเรียงสับเปลี่ยน
 4. การเลือกและ การจัดหมู่
 5. การแบ่งสิ่งของที่แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มย่อยๆ
 6. ทฤษฎีบททวินาม
 7. ความน่าจะเป็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 แคลคูลัสเบื้องต้น

 1. ลิมิตของฟังก์ชัน
 2. ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
 3. อัตราการเปลี่ยนแปลง
 4. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
 5. ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง
 6. การประยุกต์ของอนุพันธ์
 7. ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตหรืออินทิกรัลไม่จำกัดเขต
 8. ปริพันธ์จำกัดเซตหรืออินทิกรัลจำกัดเขต
 9. การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

 1. ลำดับ
 2. ลิมิตของลำดับ
 3. สัญลักษณ์แทนการบวก
 4. อนุกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 กำหนดการเชิงเส้น

 1. ทบทวนการเขียนกราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
 2. ปัญหากำหนดการเชิงเส้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 สถิติ 

 1. สถิติและข้อมูล
 2. ค่ากลางของข้อมูล
 3. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
 4. การวัดการกระจาย
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจง ความถี่ ค่ากลาง การกระจายของข้อมูล และแผนภาพกล่อง
 6. ค่ามาตรฐาน
 7. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล