เก็งข้อสอบรับตรง เคมี

เก็งข้อสอบรับตรง เคมี

เก็งข้อสอบรับตรง เคมี

รหัสหนังสือ : 1922501100

จำนวน : 376 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นิพนธ์ และ รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 175 บาท

ส่วนลด : 52 บาท

ราคาพิเศษ : 123 บาท

:: รายละเอียด

มุ่งสอบรับตรงและClearing house หรือสอบ PAT ในระบบ Admission มีข้อสอบเข้มข้นกว่า 500 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามที่ สทศ. กำหนดครบถ้วน ช่วยสร้างประสบการณ์ทำแบบทดสอบเหมือนได้ทำข้อสอบจริง และมีเฉลยละเอียดช่วยทบทวนความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจ

:: สารบัญ

ข้อสอบส่วนที่ 1

เรื่องที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ

เรื่องที่ 2 พันธะเคมี

เรื่องที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

เรื่องที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

เรื่องที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

เรื่องที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เรื่องที่ 7 สมดุลเคมี

เรื่องที่ 8 กรด-เบส

เรื่องที่ 9 ไฟฟ้าเคมี

เรื่องที่ 10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

เรื่องที่ 11 เคมีอินทรีย์

เรื่องที่ 12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

เฉลยเรื่องที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ

เฉลยเรื่องที่ 2 พันธะเคมี

เฉลยเรื่องที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

เฉลยเรื่องที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

เฉลยเรื่องที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

เฉลยเรื่องที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เฉลยเรื่องที่ 7 สมดุลเคมี

เฉลยเรื่องที่ 8 กรด-เบส

เฉลยเรื่องที่ 9 ไฟฟ้าเคมี

เฉลยเรื่องที่ 10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

เฉลยเรื่องที่ 11 เคมีอินทรีย์

เฉลยเรื่องที่ 12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

 

ข้อสอบส่วนที่ 2

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

เฉลยชุดที่ 1

เฉลยชุดที่ 2

เฉลยชุดที่ 3

เฉลยชุดที่ 4

เฉลยชุดที่ 5