ประถมศึกษา 6

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1371109100

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

ภาษาพาที

 • จากผาแต้ม...สู่อียิปต์
 • ควาย ข้าวและชาวนา
 • อ่านป้ายได้สาระ
 • กทลีตานี
 • ละครย้อนคิด
 • กลอนกานท์จากบ้านไทย
 • กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
 • ไม้งามในสวนแก้ว
 • ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
 • ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
 • สวยร้านสายลับ
 • สี่ศิษย์พระดาบส
 • หนึ่งในประชาคม
 • เสียแล้วไม่กลับคืน
 • นิทานแสนสนุก
 • พ่างเพี้ยงพสุธา

วรรณคดีลำนำ

 • ชมรมคนรักวรรณคดี
 • นักสืบทองอิน
 • การเดินทางของพลายน้อย
 • อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
 • ศึกสายเลือด
 • สมุดมิตรภาพ

หลักและการใช้ภาษา

 • พยางค์ คำ กลุ่มคำ
 • การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
 • อักษร 3 หมู่
 • คำเป็น คำตาย
 • การผันวรรณยุกต์
 • ความหมายของคำ
 • ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
 • ภาษาพูด ภาษาเขียน
 • ชนิดของคำ
 • ประโยคสื่อสาร
 • การเขียนเรียงความ
 • การอ่านกาพย์ยานี 11 และกลอนเสภา
 • การพูด
 • สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
 • ชนิดของประโยค
 • ประเภทของกลอน
 • เพลงพื้นบ้าน
 • การใช้โวหาร
 • การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
 • การพูดปฏิเสธหรือโต้แย้ง
 • การสรุปความ
 • การย่อความ
 • การพัฒนาการเขียน
 • การเขียนตามจินตนาการและสร้างสรรค์
 • การอ่านแผนที่ แผนผัง
 • การโฆษณา
 • การเจรจาต่อรอง
 • การพูดรายงาน
 • การพูดโต้วาที
 • วิธีการสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
 • การเขียนจดหมายกิจธุระ
 • การดู การฟัง และการอ่านข่าว
 • การอ่านกราฟและแผนภูมิ
 • การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ดูและฟัง
 • การกรอกแบบรายการ
 • คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
 • การศึกษาค้นคว้า

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2