ประถมศึกษา 6

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1371109100

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

ภาษาพาที

  • จากผาแต้ม...สู่อียิปต์
  • ควาย ข้าวและชาวนา
  • อ่านป้ายได้สาระ
  • กทลีตานี
  • ละครย้อนคิด
  • กลอนกานท์จากบ้านไทย
  • กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
  • ไม้งามในสวนแก้ว
  • ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
  • ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
  • สวยร้านสายลับ
  • สี่ศิษย์พระดาบส
  • หนึ่งในประชาคม
  • เสียแล้วไม่กลับคืน
  • นิทานแสนสนุก
  • พ่างเพี้ยงพสุธา

วรรณคดีลำนำ

  • ชมรมคนรักวรรณคดี
  • นักสืบทองอิน
  • การเดินทางของพลายน้อย
  • อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
  • ศึกสายเลือด
  • สมุดมิตรภาพ

หลักและการใช้ภาษา

  • พยางค์ คำ กลุ่มคำ
  • การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
  • อักษร 3 หมู่
  • คำเป็น คำตาย
  • การผันวรรณยุกต์
  • ความหมายของคำ
  • ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
  • ภาษาพูด ภาษาเขียน
  • ชนิดของคำ
  • ประโยคสื่อสาร
  • การเขียนเรียงความ
  • การอ่านกาพย์ยานี 11 และกลอนเสภา
  • การพูด
  • สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
  • ชนิดของประโยค
  • ประเภทของกลอน
  • เพลงพื้นบ้าน
  • การใช้โวหาร
  • การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
  • การพูดปฏิเสธหรือโต้แย้ง
  • การสรุปความ
  • การย่อความ
  • การพัฒนาการเขียน
  • การเขียนตามจินตนาการและสร้างสรรค์
  • การอ่านแผนที่ แผนผัง
  • การโฆษณา
  • การเจรจาต่อรอง
  • การพูดรายงาน
  • การพูดโต้วาที
  • วิธีการสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
  • การเขียนจดหมายกิจธุระ
  • การดู การฟัง และการอ่านข่าว
  • การอ่านกราฟและแผนภูมิ
  • การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ดูและฟัง
  • การกรอกแบบรายการ
  • คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
  • การศึกษาค้นคว้า

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2