ประถมศึกษา 3

เตรียมสอบป.3

เตรียมสอบป.3

เตรียมสอบป.3

รหัสหนังสือ : 1910003110

จำนวน : 560 หน้า

ผู้แต่ง :ประภากร เจริญเชื้อ, อรทิชา รัตน์พงษ์โสภิต, พัชรา รักษ์แก้ว, ยุพา เรืองโรจน์,จินตวีร์ โยสีดา

ราคาปก : 270 บาท

ส่วนลด : 81 บาท

ราคาพิเศษ : 189 บาท

:: รายละเอียด

สรุปเนื้อหาสาระครบถ้วน กระชับเข้าใจง่ายทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 มีแบบทดสอบกว่า 1,000 ข้อ เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ

:: สารบัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาพาที

บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

บทที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้

บทที่ 3 ป่านี้มีคุณ

บทที่ 4 อาหารดี ชีวีมีสุข

บทที่ 5 ทำดี...อย่าหวั่นไหว

บทที่ 6 พลังงานคือชีวิต

บทที่ 7 ความฝันเป็นจริงได้

บทที่ 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา

บทที่ 9 คิดไป รู้ไป

บทที่ 10 นอกเมือง...ในกรุง

บทที่ 11 ส่งข่าว...เล่าเรื่อง

บทที่ 12 ประชาธิปไตยใบเล็ก

บทที่ 13 ของดีในตำบล

บทที่ 14 ธรรมชาติเจ้าเอย

บทที่ 15 เล่นคำทาย

บทที่ 16 บันทึกความหลัง

วรรณคดีลำนำ
บทที่ 1 กระต่ายไม่ตื่นตูม

บทที่ 2 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า

บทที่ 3 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

บทที่ 4 ลูกแกะของซาฟียะห์

บทที่ 5 กาเหว่าที่กลางกรุง

บทที่ 6 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

 1.  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 2. พุทธประวัติ
 3. พุทธสาวก
 4. ชาดก
 5. ศาสนิกชนตัวอย่าง
 6. พระไตรปิฎก
 7. หลักธรรมสำคัญ
 8. พุทธศาสนสุภาษิต
 9. สวดมนต์ แผ่เมตตา การฝึกสติและสมาธิ
 10. ศาสนบุคคล ศาสวัตถุ และศาสนสถาน
 11. มรรยาทชาวพุทธ
 12. ศาสนพิธี

สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 1. ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
 2. พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 3. วันหยุดราชการที่สำคัญ
 4. บุคคลสำคัญในชุมชน
 5. การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 1. สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต
 2. การใช้จ่ายที่เหมาะสม
 3. การบริหารจัดการทรัพยากร
 4. ภาษี

 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

 1. ศักราชตามปฏิทิน
 2. การแสดงลำดับเหตุการณ์
 3. การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
 4. ขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน
 5. บุคคลสำคัญของชาติไทย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 1. แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย
 2. สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา
 3. สภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน
 4. การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน
 5. มลพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
 6. ลักษณะของเมืองและชนบท
 7. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Unit 1 Greetings

 1. การทักทาย
 2. การกล่าวลา
 3. การกล่าวขอบคุณ การขอโทษ การแนะนำตนเอง
 4. การขออนุญาต
 5. ประโยคคำสั่งและประโยคขอร้อง

Unit 2 Our Body

 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกาย
 2. อาการเจ็บป่วยที่เกิดกับอวัยวะของร่างกาย

Unit 3  Singular Nouns(คำนามรูปเอกพจน์) - Pkural Nouns (คำนามรูปพหูพจน์)

 1. หลักการเปลี่ยนคำนามรูปเอกพจน์เป็นคำนามรูปพหูพจน์
 2. คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม
 3. คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่พบในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในห้องเรียน
 4. คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์
 5. คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้

Unit 4 Personal Pronouns and Possessive Adjective 

 1. Personal Pronoun
 2. Possessive Adjective

Unit 5 Verb to be

 1. หลักการใช้ Verb to be
 2. การใช้ This is/That is
 3. การใช้ These are/Those are
 4. การตอบคำถาม What is this?/that?, What are these?/those?
 5. การตอบคำถาม Yes/No Questions
 6. There is/There are
 7. การตอบคำถาม Is there...? Are there...?

Unit 6 Present Simple Tense

 1. หลักการใช้ Present Simple Tense
 2. หลักการเติม s หรือ es ท้ายคำกริยา
 3. รูปประโยคคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆ
 4. หลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถาม

Unit 7 Verb to have

 1. หลักการใช้ Verb to have  ในประโยคบอกเล่า
 2. หลักการใช้ Verb to have  ในประโยคปฏิเสธ
 3. หลักการใช้ Verb to have  ในประโยคคำถาม

Unit 8 Present Continuous Tense

 1. โครงสร้างของประโยคบอกเล่า
 2. โครงสร้างของประโยคปฏิเสธ
 3. โครงสร้างของประโยคคำถาม

Unit 9 Prepositions

 1. Preposition of time
 2. Preposition of place

Unit 10 Occupations

 1. คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
 2. คำศัพท์เกี่ยวกับบุคคล ฝล ครอบครัว
 3. คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่
 4. คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะ

Unit 11 Adjective

 1. ประเภทของคำคุณศัพท์
 2. การใช้คำคุณศัพท์ในประโยค

Unit 12 Time

 1. วิธีอ่านนาฬิกา

Unit 13 Vocabulary

 1. Days และ Months
 2. Special Days
 3. Seasons และ Weather
 4. Clothes

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

 1. ค่าประจำหลักและค่าเลขโดดในแต่ละหลัก
 2. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 3. การเปรียบเทียบจำนวน
 4. การเรียงลำดับจำนวน
 5. แบบรูปและความสัมพันธ์

บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

 1. การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
 2. การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
 3. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
 4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกและการลบ

บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

 1. การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
 2. แผนภูมิแท่ง

บทที่ 4 การวัดความยาว

 1. เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว
 2. การวัดความยาวโดยใช้หน่วยมาตรฐาน
 3. การเลือกใช้เครื่องมือวัดและหน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสม
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว
 5. การเปรียบเทียบความยาว
 6. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

บทที่ 5 เวลา

 1. การบอกเวลา
 2. การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
 4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

บทที่ 6 การชั่ง การตวง

 1. การชั่ง
 2. การเลือกเครื่องชั่งให้เหมาะสม
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง
 4. การเปรียบเทียบน้ำหนัก
 5. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง
 6. การตวง
 7. การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ
 8. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

บทที่ 7 การคูณ

 1. ทบทวนการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
 2. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100,200,300,...,900
 3. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000, 2,000, 3,000,..., 9,000
 4. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
 5. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
 6. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ

บทที่ 8 การหาร

 1. ทบทวนการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
 2. การหารยาว
 3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาร

บทที่ 9  เงิน

 1. เงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆ
 2. การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
 3. บาทกับสตางค์
 4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

บทที่ 10 รูปเรขาคณิต

 1. รูปเรขาคณิตสองมิติ
 2. รูปที่มีแกนสมมาตร
 3. รูปเรขาคณิตสามมิติ
 4. รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
 5. แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ

บทที่ 11 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม

 1. จุด 
 2. เส้นตรง 
 3. รังสี 
 4. ส่วนของเส้นตรง
 5. จุดตัด
 6. มุม

บทที่ 12  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 1. การบวก ลบ คูณ หารระคน
 2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บทที่ 1 การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

 1. พันธุกรรม
 2. การดำรงพันธุ์และการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 1. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 2. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

บทที่ 3 วัสดุในชีวิตประจำวัน

บทที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

 1. แรง
 2. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 3. แรงโน้มถ่วงของโลก
 4. แรงกับน้ำหนักของวัตถุ

บทที่ 5 พลังงานไฟฟ้า

บทที่ 6 น้ำและอากาศ

 1. แหล่งน้ำ
 2. อากาศ

บทที่ 7 โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

 1. ปรากฎการณ์ขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
 2. การเกิดกลางวัน-กลางคืน
 3. การกำหนดทิศ