มัธยมศึกษาปีที่ 2

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.2

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.2

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.2

รหัสหนังสือ : 1422319100

จำนวน : 372 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี

ราคาปก : 155 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 140 บาท

:: รายละเอียด

 • เน้นเทคนิคการคิดคำนวณ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสามาระนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค
 • เพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NETล่วงหน้าในระดับชั้น ม.3

:: สารบัญ

บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ

 1. อัตราส่วน
 2. การเท่ากันของอัตราส่วน
 3. อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน
 4. สัดส่วน
 5. ร้อยละ
 6. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ 2 การวัด

 1. หน่วยการวัดความยาว
 2. หน่วยการวัดพื้นที่
 3. หน่วยการวัดปริมาตรและน้ำหนัก
 4. การคำนวณหาพื้นที่
 5. การวัดเวลา

บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม

 1. การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
 2. การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต

 1. การเลื่อนขนาน
 2. การสะท้อน
 3. การหมุน
 4. การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ

 1. ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

 

บทที่ 6 เลขยกกำลัง

 1. สมบัติของเลขยกกำลัง
 2. การแก้สมการของเลขยกกำลัง

บทที่ 7 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

 1. ทบทวนพหุนาม
 2. การคูณพหุนาม
 3. การหารพหุนาม
 4. การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
 5. การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

บทที่ 8 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 2. บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 3. เทคนิคการทำโจทย์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

 1. จำนวนชนิดต่างๆ
 2. ค่าสัมบูรณ์และรากที่ n

บทที่ 10  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 1.  ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 2. การนำไปใช้

บทที่ 11 เส้นขนาน

 1. เส้นขนานและมุมภายใน
 2. เส้นขนานและมุมแย้ง
 3. เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน

บทที่ 12 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

 1. การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง
 2. การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการจัดหมู่และการแจกแจง
 3. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูป Px2+qx+r เมื่อ p=1 และ q,r เป็นจำนวนจริงใดๆ
 4. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูป Px2+qx+r เมื่อ p>0 และ q,r เป็นจำนวนจริงใดๆ
 5. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
 6. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองด้วยสูตรผลต่างของกำลังสอง

บทที่ 13 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

 1. การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 2. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 14 การแปรผัน

 1. การแปรผันตรง
 2. การแปรผกผัน
 3. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
 4. การแปรผันที่แบ่งเป็นสองส่วน