ประถมศึกษา 2

เก็งข้อสอบ LAS ป.2(ปรับปรุงใหม่)

เก็งข้อสอบ LAS ป.2(ปรับปรุงใหม่)

เก็งข้อสอบ LAS ป.2(ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1990111110

จำนวน : 196 หน้า

ผู้แต่ง :พิรุนเทพ เพชรบุรี,วัชรี กมลเสรีรัตน์,กัญตสร เมธาสกุลวงศ์,ชินภัทร ศิริไพบูลย์,จินตวีร์ โยสีดา,อุไรวรร

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 30 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 มีแบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ LAS

:: สารบัญ

วิชาภาษาไทย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาภาษาอังกฤษ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาคณิตศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาวิทยาศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาศิลปะ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย