วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2556

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2556

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์  2556

รหัสหนังสือ : 4350055009

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

ป.4

คณิตศาสตร์ : อ.ศุภพิชญ์ วิเชียรฉันท์

ทศนิยม, การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

วิทยาศาสตร์ : ดร.นภาภรณ์  ธัญญา

พฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต (ตอนที่2)

ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ

ภาษาพาที : รักที่คุ้มภัย, ธรรมชาตินี้มีคุณ

หลักและการใช้ภาษา : ประโยค,การเขียนจดหมาย,การโฆษณา,ภาษาพูด ภาษาเขียน,คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ, การใช้พจนานุกรม,คำราชาศัพท์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์

ภูมิศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : ดร.ศรีทัย สุขยศศรี

Wh-question

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.ชนิศา บุษราคัมสกุล

รูปสามเหลี่ยม,รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

วิทยาศาสตร์ : อ.อุไรวรรณ ลิ่มสกุล

ปรากฎการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก

ภาษาไทย : อ.พลรัฐ แก้วตะโนด

ภาษาพาที : แรงกระทบ,วิถีชีวิตไทย

วรรณคดีลำนำ : ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

หลักและการใช้ภาษา : หลักและการใช้ภาษา,การเขียนคำอวยพร,มารยาทในการฟัง การดู และการพูดสนทนา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.รสนา ศิริสวัสดิ์

ภูมิศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล

Wh-question

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.ชูวิทย์ นักร้อง

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด ทรงกลมและปริมาตร,สถิติและความน่าจะเป็น

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

หินและปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา

ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล

ภาษาพาที : นิทานแสนสนุก,พ่างเพี้ยงพสุธา

หลักและการใช้ภาษา : หลักและการใช้ภาษา,การโฆษณา,การพูดโต้วาที,คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ,การเขียนจดหมาย: จดหมายกิจธุระ,การกรอกแบบรายการ,การดู การฟัง และการอ่านข่าว,การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ดูและฟัง,การอ่านแผนที่ แผนผัง,ราชาศัพท์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร

ภูมิศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย

Wh-question

 

ส่วนเสริม

อย่าทำ ! จำไว้เลย : พี่กินทามะ

มหัศจรรย์การเรียนรู้ : การ์ก็อง

เขียนเรื่องจากภาพ : ชบาติก

นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา

เปิดบ้านสุขศึกษา : ลาปิน

สถานีแม็ค : พี่ๆดองบ.ก.