ประถมศึกษา 2

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2322201110

จำนวน : 116 หน้า

ผู้แต่ง :จำนงค์ ภาษาประเทศ และคณะ

ราคาปก : 40 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 36 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมคู่มือครูและแนวทางการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

วิทยาศาสตร์ ป.2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา
อาหารที่เรารับประทาน
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์
สิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตของสัตว์
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
การดูแลสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืช
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของพืช
สิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
การดูแลพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว
สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้
การเลือกใช้ของเล่นและของใช้ให้เหมาะสม
การประดิษฐ์ของเล่นและของใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในธรรมชาติ
แรงแม่เหล็กและการใช้ประโยชน์
แรงทางไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงาน
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

บรรณานุกรม