ประถมศึกษา 6

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.6

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.6

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.6

รหัสหนังสือ : 1373106100

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :พัชรินทร์ เสริมการดี

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

 • รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ. 2551
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย
 • เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 • ศาสนาที่เรานับถือ
 • หลักธรรมนำความสุข
 • การบริหารจิตและเจริญปัญญา
 • เราเป็นชาวพุทธ

สาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 • การเมืองการปกครองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 • วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
 • มารยาทไทย
 • ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

 • ผู้ผลิตและผู้บริโภค
 • การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 • ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

สาระการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์

 • การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
 • ประเทศเพื่อนบ้าน
 • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
 • อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์
 • บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์
 • ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

สาระการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์

 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
 • ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
 • มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน