CORE O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย

CORE O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย

CORE O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย

รหัสหนังสือ : 1500107100

จำนวน : 248 หน้า

ผู้แต่ง :เอกวัฒน์ ราชไทย ,สุทธิษา ก้อนเรือง ,สุดารัตน์ อินทร์น้อย

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 42 บาท

ราคาพิเศษ : 98 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ใช้ทบทวนเนื้อหาและโจทย์ สุดยอดเวอชั่นที่ต้องรู้ก่อนสอบ เหมาะสำหรับเตรียมสอบ o-net  เพื่อยื่นแอดมิสชั่นส์

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทนำ

 1. ความหมายและขอบเขตของวิชาฟิสิกส์
 2. การวัดและหน่วยการวัด
 3. คำอุปสรรค
 4. การบันทึกผลการวัด
 5. เลขนัยสำคัญ
 6. ความไม่แน่นอนของการวัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเคลื่อนที่

 1. การเคลื่อนที่ในแนวตรง
 2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
 3. การเคลื่อนที่แบบวงกลม
 4. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่น

 1. ประเภทของคลื่น
 2. สมบัติของคลื่น
 3. คลื่นนิ่ง
 4. การสั่นพ้อง
 5. คลื่นเสียง
 6. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สนามของแรง

 1. สนามแม่เหล็ก
 2. สนามไฟฟ้า
 3. สนามโน้มถ่วง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

 1. การค้นพบกัมมันตรังสี
 2. นิวเคลียสและไอโซโทป
 3. การใช้พลังงานนิวเคลียร์
 4. รังสีกับมนุษย์
 5. ประโยชน์ด้านต่างๆของธาตุกัมมันตรังสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 1. โครงสร้างโลก
 2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค
 3. ธรณีประวัติ
 4. ปรากฏการณ์ทางธรณี
 5. ดาราศาสตร์และอวกาศ