มัธยมศึกษาปีที่ 3

O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3

O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3

O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3

รหัสหนังสือ : 1430103100

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :กัญตสร เมธาสกุลวงศ์

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

  • ข้อสอบเข้มข้นกว่า 450 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด
  • พร้อมประเมินตนเอง และเตรียมสอบ O-NET
  • มุ่งฝึกทักษะ สร้างความเข้าใจและฝึกการคิดวิเคราะห์
  • สอดคล้องตามที่ สทศ. กำหนดเสมือนได้ทำข้อสอบจริง

:: สารบัญ

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10

Test 11

Test 12

Test 13

Test 14

เฉลย

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10

Test 11

Test 12

Test 13

Test 14