ประถมศึกษา 6

NEW สรุปเข้มภาษาไทย ป.6

NEW สรุปเข้มภาษาไทย ป.6

NEW สรุปเข้มภาษาไทย ป.6

รหัสหนังสือ : 1371107110

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :กิติพร พลศร

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

- เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

- สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด

- เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ภาษาพาที

 • จากผาแต้ม…สู่อียิปต์  
 •                                                                                                                                                                                                             ควาย ข้าวและชาวนา                                                                                                                                                                                      

วรรณคดีลำนำ

 • ชมรมคนรักวรรณคดี                                                                                                                                                                                                            

หลักและการใช้ภาษา

 • พยางค์และคำ    
 • การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน    
 • การนำความารู้ ความคิดจากการอ่าน การฟัง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  
 • อักษร 3 หมู่  
 • คำเป็น คำตาย            
 • การผันวรรณยุกต์          
 • ความหมายของคำ  
 • การเขียนสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาพาที

 • อ่านป้ายได้สาระ          
 • กทลีตานี                                                                                                                                                                                                                                        

วรรณคดีลำนำ                                                                                                                                                                                                                                   

 • นับสืบทองอิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

หลักและการใช้ภาษา

 • วลี                          
 • ประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยค      
 • ภาษาพูด ภาษาเขียน  
 • ชนิดของคำ
  •  คำนาม       
  •  คำสรรพนาม       
  • คำกริยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ภาษาพาที

 • ละครย้อนคิด  
 • กลอนกานท์จากบ้านไทย                                                                                                                                                                                                

วรรณคดีลำนำ

 • การเดินทางของพลายน้อย                                                                                                                                                                                                                       

หลักและการใช้ภาษา

 • ชนิดของคำ      
  • คำวิเศษณ์      
  • คำบุพบท    
  • คำสันธาน
  • คำอุทาน
 • การแบ่งประโยคเพื่อการสื่อสาร
 • การเขียนเรียงความ
 • การอ่านกาพย์ยานี 11
 • การอ่านกลอนเสภา                                                                                                                                                                                                            

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ภาษาพาที

 • กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า       
 • ไม้งามในสวนแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

หลักและการใช้ภาษา

 • การพูด 
 • การวิเคราะห์สำนวนที่เป็นคำพังเพย สุภาษิต            
 • ประโยคความรวมและประโยคความซ้อน
 • คำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
 • ประเภทของกลอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ภาษาพาที

 • ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน  
 • ช้อนกลางสร้างสุขภาพ                                                                                                                                                                                                      

วรรณคดีลำนำ

 • อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หลักและการใช้ภาษา

 • เพลงพื้นบ้าน 
 • ความหมายของประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร        
 • การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย    
 • การอ่านคำสั่ง          
 • การดูสื่อต่างๆ    
 • การพูดแสดงความเห็นเชิงวิจารณ์
 • การพูดปฏิเสธหรือโต้แย้ง      
 • การสรุปความ        
 • การย่อความ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ภาษาพาที

 • สาวร้ายสายลับ      
 • สี่ศิษย์พระดาบส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

วรรณคดีลำนำ                                                                                                                                                                                                                                   

 • ศึกสายเลือด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

หลักและการใช้ภาษา                                                                                                                                                                                                                                             

 • การเขียนและการคัดลายมือ
 • การพัฒนการเขียน
 • การเขียนตามจินตนาการและสร้างสรรค์      
 • การอ่านแผนที่ แผนผัง    
 • การโฆษณา              
 • การเจรจาต่อรอง      
 • การพูดรายงาน
 • การพูดโต้วาที                                                                                                                                                                                                                              

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ภาษาพาที

 • หนึ่งในประชาคม           
 • เสียแล้วไม่กลับคืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

วรรณคดีลำนำ

 • สมุดมิตรภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

หลักและการใช้ภาษา                                                                                                                                                                                                                                             

 • วิธีการสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์        
 • คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  
 • การเขียนจดหมาย จดหมายธุระกิจ
 • การดู การฟัง และการอ่านข่าว      
 • การสนทนาและการพูดโทรศัพท์          
 • การอ่านกราฟและแผนภูมิ                                                                                                                                                                                               

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ภาษาพาที

 • นิทานแสนสนุก 
 • พ่างเพี้ยงพสุธา                                                                                                                                                                                                                            

หลักและการใช้ภาษา

 • การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ดู และฟัง   
 • การกรอกแบบรายการ      
 • คำราชาศัพท์      
 • การศึกษาค้นคว้า