มัธยมศึกษาปีที่ 4

COMPACT ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

COMPACT ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

COMPACT ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 1522613100

จำนวน : 328 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.พจน์ แสงมณี, ขวัญสุดา ประวะภูโต

ราคาปก : 310 บาท

ส่วนลด : 31 บาท

ราคาพิเศษ : 279 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาละเอียดครอบคลุมสาระการเรียนรู้ชีววิทยา ม.4 มีแบบทดสอบเน้นคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้วัดประเมินผลได้ด้วยตนเอง พร้อมเฉลยละเอียด มีดัชนีและindex ช่วยในการสืบค้นข้อมูลภายในเล่มได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับเตรียมสอบเก็บคะแนน กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน O-NET และ PAT ในระบบแอดมิสชั่นส์ 

:: สารบัญ

บทที่ 5 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

5.1 อาหารและการย่อยอาหาร

5.2 การสลายอาหารระดับเซลล์

 

บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

6.1 ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

6.2 ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

6.3 ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย