ประถมศึกษา 1

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ป.1

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ป.1

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ป.1

รหัสหนังสือ : 2313105100

จำนวน : 64 หน้า

ผู้แต่ง :มนพร จันทร์คล้อย

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาความหมาย คำสัญคัญ สัญลักษณ์ ความร่วมมือทางด้านต่างๆของอาเซียนอย่างง่ายๆ เอกลักษณ์เฉพาะและการดำเนินชีวิตของประชากรประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านคำถามและกิจกรรมต่างๆ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียนคือความร่วมมือ

  1. ความหมายของอาเซียน
  2. สัญลักษณ์อาเซียน
  3. วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
  4. กีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน

  1. ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เตรียมตัวเป็นชาวอาเซียน

  1. สิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของชาติไทย
  2. วัฒนธรรมสากล
  3. การทำความเคารพและการกล่าวคำทักทายของชาวอาเซียน