มัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.3

หนังสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.3

หนังสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.3

รหัสหนังสือ : 2433110120

จำนวน : 356 หน้า

ผู้แต่ง :ธีระ นุชเปี่ยม และคณะ

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

ส่วนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้

 1. ทวีปอเมริกาเหนือ
  • ลักษณะทางกายภาพ
  • ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  • ลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรม
  • สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
  • วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
  • การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
 2. ทวีปอเมริกาใต้
  • ลักษณะทางกายภาพ
  • ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  • ลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรม
  • สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
  • วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
  • การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

 1. วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
  • วัฒนธรรม
  • ภูมิปัญญา
  • แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
 2. สิทธิมนุษยชน
  • ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
  • แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
  • บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ
  • การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 3. การกระทำความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
  • กฎหมายอาญา
  • กฎหมายแพ่ง
  • ความแตกต่างระหว่างการกระทำความผิดทางอาญาและการกระทำความผิดทางแพ่ง
 4. ความขัดแย้งทางสังคม
  • ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
  • ปัญหาสังคม
  • หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางสังคม
  • แนวทางในการลดความขัดแย้งทางสังคม
 5. แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้การเมืองการปกครอง

 1. ระบอบการปกครองในปัจจุบัน
  • การปกครองระบบประชาธิปไตย
  • การปกครองระบอบเผด็จการ
  • ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการปกครองของงไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 2. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการตรวจสอบอำนาจของรัฐ
  • การเลือกตั้ง
  • การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 3. บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล
 4. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐศาสตร์น่ารู้

 1. กลไกลราคาในระบบเศรษฐกิจ
  • กลไกลราคา
  • การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
  • ตลาดและประเภทของตลาด
 2. บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
  • บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
  • บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาล
 3. นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
 4. ปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
  • ปัญหาเงินเฟ้อ
  • ปัญหาเงินฝืด
  • ปัญหารการว่างงาน
 5. การค้าระหว่างประเทศ
 6. การลงทุนระหว่างประเทศ
 7. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
  • องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

 1. ปัญหาในท้องถิ่นของประเทศไทย
  • แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • การนำแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศในระดับต่างๆ
 2. เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
  • ระบบสหกรณ์ในประเทศไทย
  • ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทย
  • ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย

ส่วนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  พัฒนาการของมนุษยชาติ

 1. ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ และพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆของโลก
  • ทวีปยุโรป
  • ทวีปอเมริกาเหนือ
  • ทวีปอเมริกาใต้
  • ทวีปแอฟริกา
  • ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
 2. ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 20
  • ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 3. อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์

 1. วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
  • หลักการพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์
  • หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
  • กรณีศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
 2. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  • สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  • สมัยปรับปรุงประเทศ
  • สมัยประชาธิปไตย
 3. บทบาทของพระมหาดษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภูมิปัญญาและบุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

 1. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
 2. บุคคลสำคัญทางภูมิปัญญาในสมัยรัตนโกสินทร์
  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บรรณานุกรม