มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 ลส'51 (ปรับปรุงใหม่)

หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 ลส'51 (ปรับปรุงใหม่)

หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 ลส

รหัสหนังสือ : 2413117130

จำนวน : 312 หน้า

ผู้แต่ง :ธีระ นุชเปี่ยม และคณะ

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

 • การใช้ข้อมูลและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • การแบ่งเขตวันและเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย
 • โครงสร้างทางธรณีวิทยาของทวีปเอเชีย
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชีเนีย
 • ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรแลีย และโอเชียเนีย
 • ความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

 • ชสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
 • สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย
 • สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสมดุลทางเศรษฐกิจ

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
 • เข้าใจเรื่องอุปสงค์และอุปทาน
 • การบริโภค
 • สถาบันการเงิน
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • การพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
 • กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดำรงชีวิตในสังคม

 • การปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
 • การปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
 • วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รัฐธรรมนูญของไทย

 • ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • อำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ
 • การปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในรัฐธรรมนูญไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์

 • เวลาในประวัติศาสตร์
 • วิธีการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • พัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พัฒนาการของชาติไทย

 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัย
 • พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ศาสนากับการดำรงชีวิต

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
 • ศาสนาสำคัญในประเทศไทย
 • ความสอดคล้องในหลักคำสอนของศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย