ประถมศึกษา 2

Cool Kids 2 (Student Book)

Cool Kids 2 (Student Book)

Cool Kids 2 (Student Book)

รหัสหนังสือ : 7321214100

จำนวน : 88 หน้า

ผู้แต่ง :Joep van der Werff

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

สร้างเสริมจินตนาการของผู้เรียนผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ พัฒนาทักษะของผู้เรียนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน มีหน้าทบทวนความรู้เดิมซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีเคล็ดลับความรู้ที่มีประโยชน์แล่าน่าสนใจให้กับผู้เรียน

:: สารบัญ

1 Cool Clothes

2 Move your body

3 Insect life

4 I like my school

5 Fruits and veggies

6 Good times on the farm

7 Living spaces

8 At the playground