มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1

รหัสหนังสือ : 2512519110

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐภัสสร และประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.4-ม.6 เล่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขนัยสำคัญ ความละเอียดของเครื่องมือดวัด การวัด หน่วยฐานและหน่วยอนุพัทธ์ ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงตัว การตกอย่างเสรีภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก มวลแรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน น้ำหนัก แรงเสียดทาน แรงดึงดูดระหว่างมวล การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ในแนว การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ซึ่งได้จัดโครงสร้างรายวิชาใหม่ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทนำ

 1. การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 2. ฟิสิกส์คืออะไร
 3. ปริมาณกายภาพ
 4. การทดลองในวิชาฟิสิกส์
 5. ความไม่แน่นอนในการวัด
 6. เลขนัยสำคัญ
 7. การบันทึกผลการคำนวณ
 8. การวิเคราะห์และแปรความหมายข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
 1. ปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่
 2. การวัดอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
 3. ความเร่ง
 4. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
 5. สมการสำหรับคำนวณหาปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 1. แรง
 2. การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน
 3. กฎการเคลื่อนที่
 4. น้ำหนักของวัตถุ
 5. กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
 6. แรงเสียดทาน
 7. การนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
 1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
 2. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว
 3. การเคลื่อนที่แบบการเคลื่อนที่แบบาร์มอนิกอย่างง่าย