ประถมศึกษา 6

Cool Kids 6 (Work Book)

Cool Kids 6 (Work Book)

Cool Kids 6 (Work Book)

รหัสหนังสือ : 7371216100

จำนวน : 124 หน้า

ผู้แต่ง :Jeanette Greenwell

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

  • สร้างเสริมจินตนาการของผู้เรียนผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ
  • พัฒนาทักษะของผู้เรียนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  • มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน
  • มีหน้าทบทวนความรู้เดิมซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • มีเคล็ดลับความรู้ที่มีประโยชน์แล่าน่าสนใจให้กับผู้เรียน

:: สารบัญ

  • สร้างเสริมจินตนาการของผู้เรียนผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ
  • พัฒนาทักษะของผู้เรียนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  • มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน
  • มีหน้าทบทวนความรู้เดิมซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • มีเคล็ดลับความรู้ที่มีประโยชน์แล่าน่าสนใจให้กับผู้เรียน